Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-072872-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 17 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đương sự nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường
Bước 2: Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường:
- Nếu hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận và chuyển toàn bộ hồ sơ đến phòng Khoáng sản và Tài nguyên nước trong vòng 01 ngày.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ, Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn thiện hồ sơ theo quy định trong vòng 03 ngày và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Phòng Khoáng sản và Tài nguyên nước. Nếu quá 03 ngày mà hồ sơ không hoàn thiện theo quy định thì Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường sẽ trả toàn bộ hồ sơ cho tổ chức, cá nhân xin phép.
Bước 3: Phòng Khoáng sản và Tài nguyên nước: Trong thời hạn 10 ngày thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế khi cần thiết, nếu đủ căn cứ cấp phép thì trình Giám đốc Sở
Bước 4: Giám đốc Sở xem xét và ký Quyết định trong vòng 03 ngày
Bước 5: Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường trao giấy phép cho đương sự theo giấy hẹn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chủ giấy phép có các nghĩa vụ sau đây:
Hành nghề khoan nước dưới đất theo đúng nội dung được ghi trong giấy phép và các quy định có liên quan của pháp luật về tài nguyên nước
Có quyết định thành lập tổ chức của cấp có thẩm quyền hoặc giấy đăng ký hoạt động liên quan đến ngành nghề khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất
Cung cấp đầy đủ và trung thực dữ liệu, thông tin về công trình thăm dò, khai thác nước dưới đất mà mình đã thi công khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu
Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn:
- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên thuộc cá ngành địa chất, địa chất thủy văn, khoan và có ít nhất 07 (bảy) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề;
- Đã trực tiếp tham gia lập đề án, báo cáo thăm dò, thiết kế hệ thống giếng khai thác hoặc chỉ đạo thi công ít nhất 03 (ba) công trình thăm dò, khai thác nước dưới đất có lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên.
Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa:
- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành địa chất, địa chất thủy văn, khoan và có ít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; hoặc tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất, địa chất thủy văn, khoan và có ít nhất 05 (năm) kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề;
- Đã trực tiếp tham gia lập đề án, báo cáo thăm dò, thiết kế hệ thống giếng khai thác hoặc chỉ đạo thi công ít nhất 05 (năm) công trình thăm dò, khai thác nước dưới đất có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên.
Hằng năm, trước ngày 15/12, báo cáo cơ quan đã thụ lý hồ sơ cấp phép về kết quả khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất (theo mẫu)
Người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải là người của tổ chức, cá nhân hành nghề hoặc có hợp đồng lao động với tổ chức, cá nhân hành nghề theo quy định của pháp luật lao động. Trường hợp hợp đồng lao động là loại xác định thời hạn thì tại thời điểm nộp hồ sơ, thời hạn hiệu lực của hợp đồng lao động phải ít nhất là 12 (mười hai) tháng
Người đứng đầu tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân hành nghề (sau đây gọi chung là người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật) phải đáp ứng các điều kiện sau:
Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ:
- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc cá ngành địa chất, địa chất thủy văn, khoan và có ít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; hoặc công nhân có tay nghề bật 3/7 hoặc tương đương trở lên và có ít nhất 05 (năm) kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề;
- Đã trực tiếp tham gia thiết kế, lập báo cáo hoặc thi công khoan ít nhất 10 (mười) công trình thăm dò, khai thác nước dưới đất.
Nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp phép; bồi thường thiệt hại do mình gây ra trong quá trình hành nghề theo quy định của pháp luật
Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép, giấy phép đã được cấp còn hiệu lực ít nhất 30 (ba mươi) ngày
Thông báo bằng văn bản cho cơ quan cấp phép đối với trường hợp có sự thay đổi về địa chỉ thường trú, người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật, nội dung đăng ký hoạt động kinh doanh hoặc nhiệm vụ được giao theo quyết định của cấp có thẩm quyền so với hồ sơ đề nghị cấp phép. Thời gian thông báo chậm nhất là ba mươi (30) ngày kể từ ngày có sự thay đồi
Thông báo bằng văn bản về vị trí, quy mô công trình khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất và thời gian dự kiến thi công cho Phòng Tài nguyên và Môi trường tại địa phương đặt công trình chậm nhất là bảy (07) ngày làm việc trước khi thi công
Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động theo quy định
Trả lại giấy phép cho cơ quan cấp phép trong trường hợp không sử dụng. Chủ giấy phép đã trả lai giấy phép chỉ được xem xét cấp giấy phép mới (nếu có nhu cầu) sau một (01) năm, kể từ ngày trả lại giấy phép
Tuân thủ quy trình kỹ thuật khoan và các quy định về bảo vệ nước dưới đất; trường hợp gây sụt lún đất hoặc gây sự cố bất thường khác ảnh hưởng đếng công trình xây dựng và đời sống những người trong khu vực thăm dò thì phải xử lý, khắc phục kịp thời, đồng thời báo cáo ngay tới chính quyền địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường sở tại và cơ quan cấp phép
Việc gia hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất căn cứ vào điều kiện quy định tại Điều 6 của Quy định này và các điều kiện sau đây:
Trong quá trình hành nghề, tổ chức, cá nhân được cấp phép (gọi chung là chủ giấy phép) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 4 của Quy định tại Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2006; không vi phạm nội dung quy định của giấy phép và các quy định của pháp luật về tài nguyên nước
a. Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép (theo mẫu)
b. Bản sao giấy phép đã được cấp
c. Bản tổng hợp các công trình khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất do tổ chức, cá nhân thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp (theo mẫu)
d. Đối với trường hợp đề nghị gia hạn giấy phép mà có sự thay đổi người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật thì ngoài những tài liệu quy định tại các điểm a, b, c trên, hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép còn bao gồm:
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật, và hợp đồng lao động giữa tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật;
- Bản khai kinh nghiệm chuyên môn của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật (theo mẫu).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp gia hạn giấy phép hành nghề khoan giếng là 50.000 đồng/01 giấy phép
Phí thẩm định gia hạn, bổ sung là 225.000 đồng/lần
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp gia hạn giấy phép hành nghề khoan giếng - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-072872-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
35