Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-135175-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 45 ngày, kể từ khi nhận được kinh phí do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Đối tượng hoặc thân nhân đối tượng: Nhận bản khai tại Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi cư trú
- Ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu trong bản khai cá nhân kèm theo các giấy tờ gốc hoặc giấy tờ được coi là giấy tờ gốc; giấy tờ có liên quan (nếu có) và nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú
Bước 2: Cơ quan, đơn vị nhận hồ sơ thực hiện việc ra phiếu tiếp nhận hồ sơ
Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã:
- Tiếp nhận hồ sơ của đối tượng đề nghị hưởng chế độ. Phân loại hồ sơ đối tượng theo 03 nhóm: có giấy tờ gốc, có giấy tờ liên quan và không có giấy tờ
- Tổ chức Hội nghị liên tịch thôn (tập thể) để xem xét, xác nhận và đề nghị chế độ một lần cho từng nhóm đối tượng
- Tổng hợp danh sách và hồ sơ đối tượng do các Trưởng ấp hoặc khóm (sau đây gọi chung Trưởng ấp) báo cáo và đề nghị Hội Cựu chiến binh họp xét, xác nhận đối tượng
- Tổ chức Hội nghị Hội đồng chính sách công khai xét duyệt các đối tượng do các ấp báo cáo và Hội Cựu chiến binh đã cho ý kiến bằng văn bản
- Niêm yết danh sách đối tượng đã được xét duyệt tại các ấp, trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 15 ngày
- Tổng hợp, lập danh sách báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp huyện (qua Ban Chỉ huy Quân, Công an, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện)
- Tổ chức xác nhận theo đề nghị của đối tượng hiện đang cư trú tại địa phương khác để hưởng chế độ
Tiến hành xác minh, tổng hợp báo cáo các trường hợp chưa rõ đối tượng, thời gian được tính hưởng chế độ hoặc các trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết đang có khiếu nại, tố cáo.
Theo dõi việc nhận, tổ chức chi trả công khai chế độ của đối tượng; thông báo kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương
Bước 4: Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện:
- Ban Chỉ huy Quân sự: phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xét duyệt, thẩm định, tổng hợp và báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh danh sách các đối tượng được hưởng thuộc thẩm quyền Bộ Quốc phòng giải quyết (quân nhân, công nhân viên quốc phòng, dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật quốc phòng)
- Công an: phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xét duyệt, thẩm định, tổng hợp và báo cáo Công an tỉnh danh sách các đối tượng được hưởng thuộc thẩm quyền Bộ Công an giải quyết (công an nhân dân, công nhân viên công an, lực lượng mật công an)
- Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội: phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xét duyệt, thẩm định, tổng hợp và báo cáo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh danh sách các đối tượng được hưởng thuộc thẩm quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết (cán bộ, công nhân viên chức, cán bộ dân chính đảng, thanh niên xung phong)
Bước 5: Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cấp tỉnh:
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xét duyệt, tổng hợp danh sách các đối tượng được hưởng thuộc thẩm quyền Bộ Quốc phòng giải quyết (quân nhân, công nhân viên quốc phòng, dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật quốc phòng) và kinh phí chi trả báo cáo Quân khu 9 (qua Cục Chính trị)
- Công an tỉnh: phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xét duyệt, tổng hợp danh sách các đối tượng được hưởng thuộc thẩm quyền Bộ Công an giải quyết (công an nhân dân, công nhân viên công an, lực lượng mật công an) và kinh phí chi trả báo cáo lên Bộ Công an (qua Tổng cục Xây dựng lực lượng công an nhân dân)
- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xét duyệt, tổng hợp danh sách các đối tượng được hưởng thuộc thẩm quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết (cán bộ, công nhân viên chức, cán bộ dân chính đảng, thanh niên xung phong) và kinh phí chi trả báo cáo với Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cấp kinh phí chi trả cho đối tượng
Bước 6: Thực hiện chi trả trợ cấp một lần:
- Sau khi tiếp nhận được kinh phí từ Trung ương chuyển về, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ chuyển kinh phí về Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện để thực hiện cấp phát cho đối tượng ở địa phương
Bước 7: Đối tượng nhận tiền trợ cấp một lần tại Ban Chỉ huy Quân sự, Công an hoặc Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi cư trú
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cán bộ dân chính đảng hoạt động ở miền Nam (bao gồm cán bộ xã trực tiếp tham gia kháng chiến trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975
Dân quân ở miền Bắc được tổ chức thành đơn vị tập trung, thường xuyên, trực tiếp làm nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu do cấp huyện, tỉnh tổ chức, quản lý hoặc giao cho cấp xã quản lý nhưng được tổ chức theo yêu cầu tác chiến của huyện, tỉnh trong khoản thời gian từ tháng 8/1964 đến tháng 01/1973
Du kích ấp, xã ở miền Nam (bao gồm cả du kích mật); lực lượng mật do các tổ chức đảng, quân sự, công an có thẩm quyền tổ chức, giao nhiệm vụ hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến tháng 4/1975 đã về gia đình, hiện không thuộc diện người đang công tác có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng chế độ hưu trí, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng
Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân tham gia chiến đấu và hoạt động tại chiến trường B, C, K trong khoảng từ ngày 30/4/1975 trở về trước nhưng không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc
Quân nhân, công an nhân nhân, cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước, công nhân viên chức quốc phòng, công an trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20/7/1954 đến 30/4/1975, về gia đình từ ngày 31/12/1976 trở về trước, chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hưu trí hàng tháng
Thanh niên xung phong hưởng lương từ ngân sách Nhà nước được cử vào chiến trường B, C, K hoặc khi đi chiến trường hưởng sinh hoạt phí sau đó trở thành người hưởng lương trong chiến trường từ ngày 30/4/1975 trở về trước
Xuất trình giấy chứng minh nhân dân và giấy báo lĩnh tiền trợ cấp một lần (Mẫu số 60-HD/LĐTBXH ban hành kèm theo Quyết định số 09/2007/QĐ-BLĐTBXH)
Bản khai cá nhân (Mẫu số 1A, 2A, 3A ban hành kèm theo Thông tư số 191/2005TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC) hoặc của thân nhân (Mẫu số 1B, 2B, 3B ban hành kèm theo Thông tư số 191/2005TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC)
Kèm bản sao (có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc UBND cấp xã) một trong các giấy tờ gốc:
- Bản sao lý lịch đảng viên (nếu là đảng viên)
- Bản sao lý lịch cán bộ, bản trích 63, lý lịch quân nhân (nếu có)
- Hồ sơ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, hồ sơ hưởng chế độ bệnh binh hoặc hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng
- Giấy tờ liên quan: các giấy tờ có thể chứng minh là quân nhân, công an nhân dân, thanh niên xung phong, cán bộ dân chính đảng, dân quân, du kích, công nhân viên chức Nhà nước, công nhân viên chức quốc phòng, công an, như:
+ Quyết định nhập ngũ; tuyển dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; điều động; giao nhiệm vụ
+ Huân, Huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác
+ Phiếu chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe
+ Hồ sơ hưởng chế độ người có công, hưởng bảo hiểm xã hội một lần
+ Các giấy tờ chứng nhận có liên quan khác
- Bản trích sao lý lịch của đối tượng (Mẫu 2C ban hành kèm theo Thông tư số 191/2005TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC)
- Biên bản xem xét và xác nhận đối tượng của hội nghị liên tịch ấp, tổ dân phố (Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 191/2005TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC)
- Biên bản xét và xác nhận của Hội nghị BCH Hội cựu chiến binh cấp xã (Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 191/2005TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC)
- Công văn đề nghị của Uỷ ban nhân dân cấp xã cho từng đối tượng (Mẫu số 7A ban hành kèm theo Thông tư số 191/2005TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC)
- Công văn đề nghị (Mẫu số 8A ban hành kèm theo Thông tư số 191/2005TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC)
- Quyết định hưởng trợ cấp một lần (Mẫu số 10A ban hành kèm theo Thông tư số 191/2005TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân
Tải về
Bản khai cá nhân
Tải về
Bản khai cá nhân
Tải về
Bản khai cá nhân của nhân thân
Tải về
Bản khai cá nhân của nhân thân
Tải về
Bản khai cá nhân của nhân thân
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hưởng trợ cấp một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-135175-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [7]
Thủ tục trợ cấp đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước – cán bộ viên chức, dân chính đảng, thanh niên xung phong - Bến Tre
Hưởng trợ cấp một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước - An Giang
Giải quyết chế độ đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước - Bình Dương
Quyết định trợ cấp 1 lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước - Bắc Giang
Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước tại Công an tỉnh Bắc Kạn - Bắc Kạn
Giải quyết chế độ đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước - Bạc Liêu
Quyết định trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước – cán bộ viên chức, dân chính Đảng, thanh niên xung phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

0
23