Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-219481-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thương nhân nước ngoài hòan tất hồ sơ (Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện ) và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận.
Bước 3: Sở Công Thương có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản vể dự kiến chấm dứt hoạt động cho văn phòng đại diện để làm cơ sở cho Văn phòng đại diện hoàn thành các nghĩa vụ liên quan
Bước 4: Sau khi hoàn thành các nghĩa quy định tại khoản 3 điều 23 nghị định 72/2006/NĐ-CP Văn phòng đại diện thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện đến Sở Công Thương
Bước 5: Sở Công Thương tiếp nhận thông báo của thương nhân nước ngoài và ghi giấy biên nhận
Bước 6: Sau khi nhận được thông báo của Thương nhân, Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của thông báo và các giấy tờ kèm theo trong thời hạn 03 ngày làm việc và thông báo bằng văn bản đến văn phòng đại diện về việc yêu cầu sửa đổi bổ sung trong trường hợp thông báo hoặc các giấy tờ kèm theo chưa hợp lệ
Bước 7: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo hoặc các giấy tờ hợp lệ, Sở Công Thương thẩm định việc hoàn thành các nghĩa vụ của Văn phòng đại diện và làm thủ tục xóa tên Văn phòng đại diện trong sổ đăng ký theo quy định tại khoản 4 điều 22 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP.
* Lưu ý: Hồ sơ kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan công chứng trong nước hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngòai chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện (mẫu)
Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện (mẫu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện theo các trường hợp quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 điều 22 Nghị định 72/2006/NĐ-CP) - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-219481-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Thương nhân nước ngoài
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
13