Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-235760-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính (thời hạn có hiệu lực của Quyết định miễn giám sát hoạt động đối với Tổ chức chứng nhận là 01 năm)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chứng nhận được chỉ định muốn được miễn giám sát phải gửi 01 (một) bộ hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ thực vật.
Bước 2: Khi tổ chức chứng nhận có đơn đề nghị, kèm theo bản chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng chỉ công nhận, biên bản giám sát sau công nhận của tổ chức công nhận (nếu có); Chủ tịch Hội đồng có quyền xem xét quyết định miễn giảm thủ tục đánh giá tại chỗ của Hội đồng hoặc Nhóm chuyên gia đánh giá đối với lĩnh vực và sản phẩm có chứng chỉ công nhận.
Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi cục Bảo vệ thực vật (Cá nhân thực hiện thủ tục hành chính kiểm tra thông tin khi nhận kết quả).
Đơn đề nghị miễn giám sát;
Bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc phòng Tư pháp cấp huyện Chứng chỉ công nhận;
Bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc phòng Tư pháp cấp huyện Biên bản giám sát của tổ chức công nhận;
Báo cáo kết quả hoạt động và tài liệu khác có liên quan (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
28