Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-240055-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thời hạn giải quyết: 42 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (chưa tính thời gian giải quyết của Huyện Đoàn, Tỉnh Đoàn và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản hành chính.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã:
Kiểm tra, hướng dẫn cho cá nhân chỉnh sửa, bổ sung nếu hồ sơ chưa hoàn chỉnh.
Tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả kết quả.
Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã:
Triệu tập Hội đồng xác nhận người có công cấp xã tiến hành họp xét xác nhận người hưởng chính sách như thương binh.
Chuyển hồ sơ gồm: Biên bản đề nghị xác nhận liệt sĩ (mẫu số 8) và các loại giấy tờ liên quan gởi đến huyện Đoàn trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Bước 4: Huyện Đoàn căn cứ khoản 2.3 mục III Thông tư Liên tịch số 17/2003/TTLB-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM tiến hành kiểm tra, lập Giấy xác nhận và đề nghị những người đủ điều kiện gởi tỉnh Đoàn, Bộ Giao thông Vận tải xét và cấp giấy Báo tử (04 bản).
Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ tỉnh Đoàn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra, rà soát lập thủ tục đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công.
Bước 6: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:
Nhận kết quả (Bằng Tổ quốc ghi công) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển về, ban hành quyết định trợ cấp ưu đãi cho thân nhân liệt sĩ và chuyển về Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận kết quả.
Bước 7: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện trợ cấp ưu đãi cho thân nhân liệt sĩ.
Bước 8: Người thực hiện thủ tục hành chính nhận kết quả tại trụ sở Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cơ quan hành chính nhà nước chỉ thực hiện thủ tục này khi đối tượng đáp ứng được các yêu cầu, điều kiện sau:
 Có mang theo các loại giấy tờ sau đây để xuất trình cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ:
Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu của thân nhân liệt sĩ.
Đơn phát hiện và đề nghị của gia đình, kèm theo bản sao các giấy tờ liên quan đến liệt sĩ.
Giấy xác nhận của hai đồng đội cùng tiểu đội, phân đội hoặc đội biết rõ trường hợp hy sinh (mẫu số 7).
 Là người tham gia lực lượng thanh niên xung phong tập trung trong kháng chiến từ ngày 15 tháng 7 năm 1950 đến 30 tháng 4 năm 1975 (bao gồm cả thanh niên xung phong làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh ở miền Bắc thời kỳ 1955 - 1964);
+ Thời gian tham gia thanh niên xung phong từ 01 năm trở lên.
Đơn phát hiện và đề nghị của gia đình, kèm theo bản sao các giấy tờ liên quan đến liệt sĩ.
Giấy xác nhận của hai đồng đội cùng tiểu đội, phân đội hoặc đội biết rõ trường hợp hy sinh (theo Mẫu số 07 baThànn hành kèm Thông tư Liên tịch số 17/2003/TTLB-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM ngày 09 tháng 6 năm 2003).
Biên bản đề nghị xác nhận liệt sĩ của Hội đồng xác nhận cấp xã (Mẫu số 8 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2003/TTLB-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM ngày 09 tháng 6 năm 2003).
Giấy chứng nhận tình hình thân nhân liệt sĩ do ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú lập (mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2003/TTLB-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM).
Giấy Báo tử đề nghị công nhận liệt sĩ (mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2003/TTLB-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy xác nhận của hai đồng đội cùng tiểu đội, phân đội hoặc đội biết rõ trường hợp hy sinh
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hưởng trợ cấp ưu đãi Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-240055-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27