Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-274748-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 90 ngày (Không tính thời gian lấy ý kiến cơ quan, tổ chức hữu quan)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện tại Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường
Bước 2: - Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường kiểm tra tài liệu, văn bản có trong hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì phát hành biên nhận hồ sơ và chuyển toàn bộ hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa đảm bảo đúng theo quy định thì Sở Tài nguyên Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị thăm dò khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ
Bước 3: - Trong thời gian không quá 120 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành việc kiểm tra báo cáo trữ lượng khoáng sản, lấy ý kiến chuyên gia và các cơ quan liên quan và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định
+ Trường hợp báo cáo không đạt yêu cầu để trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản để tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo
Bước 4: Trong thời gian không quá 70 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản
Bước 5: Trong thời hạn không quá 11 ngày, Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản đến nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Điều kiện cấp Giấy phép khai thác khoáng sản:
- Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 10 của Luật Khoáng sản (Quy hoạch khoáng sản bao gồm: Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung cả nước; quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng cả nước và quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản khác cả nước; quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương). Dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác tiên tiến phù hợp
- Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
- Có vốn chủ sở hữu ít nhất 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản
- (Đối với hộ kinh doanh thì quy mô công suất khai thác không quá 3.000m3 sản phẩm là khoáng sản nguyên khai/năm)
+ Nguyên tắc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản:
- Giấy phép chỉ được cấp ở khu vực không có tổ chức, cá nhân đang thăm dò, khai thác khoáng sản hợp pháp và không thuộc khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
- Không chia cắt khu vực khoáng sản có thể đầu tư khai thác hiệu quả ở quy mô lớn để cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho nhiều tổ chức, cá nhân khai thác ở quy mô nhỏ
Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (Bản chính)
Bản đồ khu vực khai thác khai thác khoáng sản (Bản chính)
Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt (Bản chính)
Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện)
Văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực đã có kết quả thăm dò (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện)
Giấy chứng nhận đầu tư (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện)
Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo giấy xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện)
Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản
Tải về
Thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí Xem tại tệp đính kèm
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
25