Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-274799-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang..
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính và khảo sát thực tế tại dự án (trường hợp cần thiết).
Thời hạn giải quyết: + Thời gian thẩm định: 35 (ba mươi lăm) ngày làm việc.
+ Thời gian phê duyệt: 15 (mười lăm) ngày làm việc.
Thời gian được tính kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: * Trình tự thực hiện thẩm định:
Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trường hợp hồ sơ chưa đủ thành phần, số lượng không tiếp nhận và hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường trong thời gian 1 ngày.
Bước 3: Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu thẩm định trong thời gian 34 ngày.
Trường hợp nội dung hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, trong thời hạn tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ có văn bản chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho chủ dự án.
Trường hợp nội dung hồ sơ đáp ứng yêu cầu thẩm định, trong thời hạn tối đa mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, tham mưu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ra quyết định thành lập hội đồng thẩm định.
Trường hợp cần thiết, trong thời hạn không quá 12 (mười hai) ngày thực hiện nghiệp vụ chuyên môn sau: (1) Khảo sát, kiểm chứng các thông tin, số liệu; (2) Lấy mẫu phân tích kiểm chứng tại địa điểm thực hiện phương án và khu vực kế cận; (3) tham vấn ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan; (4) thuê các chuyên gia, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phản biện nội dung của phương án.
Trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày thành lập hội đồng và hoàn thành việc thực hiện nghiệp vụ chuyên môn, cơ quan thường trực thẩm định tổ chức họp chính thức của hội đồng thẩm định.
Trong thời hạn 06 (sáu) ngày kể từ ngày có kết quả của hội đồng thẩm định, có văn bản chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho chủ dự án biết về kết quả đánh giá của hội đồng thẩm định và những yêu cầu liên quan đến việc hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 4: * Trình tự thực hiện phê duyệt:
Chủ dự án nộp hồ sơ hoàn chỉnh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường.
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường trong trong thời gian 1 ngày.
Bước 6: Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu phê duyệt, trong thời gian 14 ngày.
Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp quyết định phê duyệt xem xét hồ sơ, tham mưu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ra quyết định phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung và chuyển hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp quyết định, Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và chuyển hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho chủ dự án, Chủ dự án tiếp tục hoàn thiện báo cáo để được xem xét, phê duyệt (trường hợp này khi nộp lại được thực hiện từ Bước 4).
Bước 7: Chủ dự án đem biên nhận hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường để nhận kết quả.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản;
+ Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường được phê duyệt hoặc xác nhận.
* Thành phần hồ sơ trình thẩm định:
1) Một (01) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung theo mẫu tại Phụ lục 1A Thông tư 38/2015/TT-BTNMT.
2) Bảy (07) bản phương án cải tạo, phục hồi môi trường (theo phụ lục 2)/phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung (theo Phụ lục 4) của Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT.
Trường hợp cần thiết chủ dự án phải cung cấp thêm phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung theo yêu cầu của cơ quan thẩm định.
3) Một (01) bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường kèm theo Quyết định phê duyệt hoặc giấy xác nhận.
4) Một (01) bản sao phương án cải tạo, phục hồi môi trường kèm theo quyết định đã được phê duyệt (đối với hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung).
* Thành phần hồ sơ hoàn chỉnh trình phê duyệt:
1) Một (01) văn bản đề nghị phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung, trong đó giải trình rõ những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của hội đồng thẩm định;
2) Ba (03) bản phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung được đóng thành quyển gáy cứng, đóng dấu giáp lai.
3) Một (01) đĩa CD ghi lại toàn bộ nội dung phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đã được chỉnh sửa.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu phương án cải tạo, phục hồi môi trường
Tải về
Mẫu văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung
Tải về
Phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định và phê duyệt Đề án cải tạo, phục hồi môi trường, Đề án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-274799-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25