Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS478
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thời hạn giải quyết: Trong 40 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận vào bản khai.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có công giúp đỡ cách mạng hoặc thân nhân của họ nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã:
Kiểm tra, hướng dẫn cho cá nhân chỉnh sửa, bổ sung nếu hồ sơ chưa hoàn chỉnh.
Tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả kết quả.
Bước 3: Cán bộ phụ trách Lao động, Thương binh và Xã hội - Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm tra và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chứng nhận vào bản khai từng người và lập danh sách những người đủ điều kiện gửi về Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Bước 4: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách những người có công giúp đỡ cách mạng và chuyển hồ sơ cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
Bước 5: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ, ra quyết định trợ cấp ưu đãi hàng tháng nếu đối tượng còn sống; trợ cấp một lần nếu đối tượng từ trần hoặc thông báo bằng văn bản những trường hợp không đủ điều kiện trợ cấp ưu đãi gửi cho: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 6: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội gửi kết quả thực hiện thủ tục hành chính và thông báo thời gian nhận trợ ưu đãi cho đối tượng hoặc thân nhân của họ.
Bước 7: Người thực hiện thủ tục hành chính nhận kết quả tại trụ sở Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cơ quan hành chính nhà nước chỉ thực hiện thủ tục này khi:
 Cá nhân có mang theo bản chính một trong các loại giấy tờ sau đây để xuất trình cho cán bộ tiếp nhận khi nộp hồ sơ:
Giấy chứng nhận kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”.
Bằng có công với nước.
Huân chương, Huy chương kháng chiến.
 Đối tượng đáp ứng được các yêu cầu, điều kiện sau:
Người được tặng kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “có công với nước”.
Người trong gia đình được tặng kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Người được tặng Huân chương kháng chiến hoặc huy chương kháng chiến.
Người trong gia đình được tặng huân chương kháng chiến hoặc huy chương kháng chiến.
Bản khai cá nhân (theo mẫu).
Bản sao chụp (không yêu cầu chứng thực) một trong các giấy tờ: Giấy chứng nhận kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”; Bằng có công với nước; Huân chương, Huy chương kháng chiến.
Trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong Bằng có công với nước, Huân chương, Huy chương của gia đình thì phải có giấy xác nhận của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân
Tải về
Bản khai cá nhân
Tải về

0
24