Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS481
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thời hạn giải quyết: Trong 40 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận vào bản khai.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thân nhân của người có công với cách mạng từ trần nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã:
Kiểm tra, hướng dẫn cho cá nhân chỉnh sửa, bổ sung nếu hồ sơ chưa hoàn chỉnh.
Tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả kết quả.
Bước 3: Cán bộ phụ trách Lao động Thương binh và Xã hội - Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm tra và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã vào bản khai và lập danh sách gửi về Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Bước 4: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập Phiếu báo giảm (người có công với cách mạng từ trần) và chuyển hồ sơ cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
Bước 5: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ, ra quyết định trợ cấp ưu đãi tuất từ trần, trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần gửi cho: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện.
Bước 6: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội gửi kết quả thực hiện thủ tục hành chính và thông báo thời gian nhận trợ cấp cho thân nhân người có công với cách mạng.
Bước 7: Người thực hiện thủ tục hành chính nhận kết quả tại trụ sở Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
 Người hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng 8 năm 1945.
 Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945.
 Thương binh (kể cả thương binh loại B), người hưởng chính sách như thương binh từ 21% trở lên.
 Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên.
 Thân nhân liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
 Anh hùng lực lượng vũ trang.
 Anh hùng lao động trong kháng chiến.
 Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ đang hưởng trợ cấp.
 Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.
 Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
 Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huân chương kháng chiến hoặc Huy chương kháng chiến.
Giấy khai tử.
Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần.
Phiếu báo giảm (theo Thông tư số 10/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

1
32