Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS485
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thời hạn giải quyết: Cá nhân nhận kết quả thực hiện thủ tục hành chính trong thời hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ. Trong trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn trên kéo dài thêm 2 ngày.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính và tiền trợ cấp ưu đãi theo quy định.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thân nhân liệt sĩ nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã:
Kiểm tra, hướng dẫn cho cá nhân chỉnh sửa, bổ sung nếu hồ sơ chưa hoàn chỉnh.
Tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả kết quả.
Bước 3: Cán bộ phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, tiến hành xác minh (nếu có) và lập Biên bản (theo mẫu phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND); trình Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã triệu tập Hội đồng xác nhận người có công cấp xã tiến hành họp xét, lập Biên bản họp (theo mẫu phụ lục 4 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND) gửi về Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội.
Bước 5: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra, chuyển hồ sơ và Công văn đề nghị trợ cấp tuất liệt sĩ (theo mẫu phụ lục 5 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND) về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
Bước 6: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ và tiến hành họp xét, ban hành quyết định trợ cấp.
Bước 7: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội gửi kết quả thực hiện thủ tục hành chính và thông báo thời gian, nơi nhận trợ cấp cho đối tượng.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cơ quan hành chính nhà nước chỉ thực hiện thủ tục này khi đối tượng đáp ứng được các yêu cầu, điều kiện sau đây:
 Có mang theo bản chính một trong các loại giấy tờ sau đây để xuất trình cho cán bộ tiếp nhận khi nộp hồ sơ: giấy chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu.
 Là vợ hoặc chồng liệt sĩ đã lấy chồng hoặc lấy vợ khác nhưng đã nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống được Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng.
Đơn đề nghị trợ cấp tuất liệt sĩ (vợ liệt sĩ tái giá hoặc chồng liệt sĩ lấy vợ khác) (theo mẫu).
Giấy xác nhận của gia đình liệt sĩ (cha, mẹ đẻ, con đẻ của liệt sĩ; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ) hoặc đại diện gia tộc họ hàng (nếu không còn thân nhân của liệt sĩ), có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã về mối quan hệ, chữ ký của những người xác nhận (theo mẫu phụ lục 9 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh).
Bản sao chụp (không yêu cầu chứng thực) một trong các giấy tờ: giấy chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị trợ cấp tuất liệt sĩ (vợ liệt sĩ tái giá hoặc chồng liệt sĩ lấy vợ khác)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
28