Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS487
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thời hạn giải quyết: 70 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản hành chính.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối tượng nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã:
Kiểm tra, hướng dẫn cho cá nhân chỉnh sửa, bổ sung nếu hồ sơ chưa hoàn chỉnh.
Tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả kết quả.
Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã:
Triệu tập Hội đồng xác nhận người có công cấp xã tiến hành họp xét xác nhận người hưởng chính sách như thương binh.
Chuyển hồ sơ gồm: Biên bản đề nghị xác nhận người hưởng chính sách như thương binh (mẫu số 3), Bản khai cá nhân (mẫu số 1) và các loại giấy tờ liên quan theo quy định đến huyện Đoàn trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Thông báo công khai danh sách đối tượng được hưởng trợ cấp ưu đãi do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chuyển về theo quy định.
Bước 4: Huyện Đoàn căn cứ khoản 2.3 mục II Thông tư Liên tịch số 17/2003/TTLB-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM ngày 09 tháng 6 năm 2003 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến tiến hành kiểm tra, lập danh sách những người đủ điều kiện để đề nghị tỉnh Đoàn, Bộ Giao thông Vận tải xét và cấp giấy chứng.
Bước 5: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau đây: từ tỉnh Đoàn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra, rà soát và giới thiệu đến Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh giám định thương tật.
Bước 6: Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh:
Giới thiệu người thực hiện thủ tục hành chính khám giám định thương tật tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang ngay trong ngày làm việc khi đối tượng đến liên hệ.
Họp xét, kết luận bệnh tật cho các đối tượng vào ngày cuối các tháng trong năm.
Chuyển kết quả giám định cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh họp xét.
Bước 7: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:
Lập danh sách đối tượng được hưởng trợ cấp ưu đãi chuyển về Ủy ban nhân dân cấp xã để thông báo công khai cho nhân dân biết trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả họp xét của Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh.
Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có thắc mắc thì lập bản trích lục hồ sơ thương tật, ban hành quyết định trợ cấp ưu đãi và chuyển về Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện.
Bước 8: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện trợ cấp ưu đãi cho đối tượng.
Bước 9: Người thực hiện thủ tục hành chính nhận kết quả tại trụ sở Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cơ quan hành chính nhà nước chỉ thực hiện thủ tục này khi đối tượng đáp ứng được các yêu cầu, điều kiện sau:
 Có mang theo các loại giấy tờ sau đây để xuất trình cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ:
Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu của đối tượng.
Một trong các giấy tờ cũ chứng minh là thanh niên xung phong: thẻ đội viên; giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ ở thanh niên xung phong; giấy khen; lý lịch cán bộ, đảng viên có ghi là thanh niên xung phong.
 Là người tham gia lực lượng thanh niên xung phong tập trung trong kháng chiến từ ngày 15 tháng 7 năm 1950 đến 30 tháng 4 năm 1975 (bao gồm cả thanh niên xung phong làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh ở miền Bắc thời kỳ 1955 - 1964).
 Thời gian tham gia thanh niên xung phong từ 01 năm trở lên.
Bản khai cá nhân khi bị thương (theo mẫu).
Phiếu chuyển thương, chuyển viện, bệnh án, giấy ra viện, phiếu sức khoẻ (theo mẫu số 01-TB/TNXP ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 17/2003/TTLB-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM).
Bản sao chụp (không yêu cầu chứng thực) Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu của đối tượng.
Bản sao chụp (không yêu cầu chứng thực) một trong các giấy tờ cũ chứng minh là thanh niên xung phong: thẻ đội viên; giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ ở thanh niên xung phong; giấy khen; lý lịch cán bộ, đảng viên có ghi là thanh niên xung phong.
Biên bản đề nghị xác nhận người hưởng chính sách như thương binh (mẫu số 3-TNXP ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 17/2003/TTLB-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM) của Hội đồng xét duyệt cấp xã).
Biên bản đề nghị xác nhận người hưởng chính sách như thương binh (mẫu số 3-TNXP ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 17/2003/TTLB-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM) của Hội đồng xét duyệt cấp xã).
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân khi bị thương
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hưởng trợ cấp chính sách như thương binh (người bị thương không phục vụ trong quân đội, công an nhân dân) - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS487
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
30