Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS518
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Năm mươi sáu (56) ngày làm việc, trong đó gồm: Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ Hồ sơ: Năm (5) ngày làm việc; Trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định: Năm (5) ngày làm việc; Gửi lấy ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định: Năm (5) ngày làm việc; Thành viên Hội đồng thẩm định xem xét, cho ý kiến: Mười lăm (15) ngày làm việc; Tổng hợp ý kiến và chuẩn bị tổ chức họp Hội đồng thẩm định: Mười lăm (15) ngày làm việc; Họp Hội đồng thẩm định: Một (1) ngày làm việc; Trình phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch: Mười (10) ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản thẩm định xem xét bổ sung, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu; Quyết định phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Lập hồ sơ: Trước khi lập dự án đầu tư công trình, Chủ đầu tư có trách nhiệm Lập hồ sơ đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng công trình kho xăng dầu theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Thông tư 39/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ Công Thương Quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng;
Bước 2: Nộp Hồ sơ: Chủ đầu tư nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện Hồ sơ đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng công trình kho xăng dầu đến Sở Công Thương (cơ quan thường trực thẩm định), qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
* Đối với các loại giấy tờ nộp bản sao thì thương nhân có thể chọn lựa một trong các cách sau:
- Bản sao có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc UBND cấp xã (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện/công văn hành chính);
- Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương);
- Bản scan từ bản gốc (nếu thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử).
Bước 3: Tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: Tiếp nhận Hồ sơ đầy đủ của Chủ đầu tư và chuyển Hồ sơ đến Phòng Quản lý Thương mại và Dịch vụ - Sở Công Thương xem xét tính hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn năm (5) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Hồ sơ, Phòng quản lý Thương mại và Dịch vụ trình Giám đốc Sở Công Thương có văn bản yêu cầu Chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 4: Thành lập Hội đồng thẩm định bổ sung, điều chỉnh quy hoạch: Trong thời hạn năm (5) ngày làm việc kể từ khi nhận được Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của Chủ đầu tư, Phòng quản lý Thương mại và Dịch vụ tham mưu Giám đốc Sở Công Thương trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định theo quy định tại Điều 7 Thông tư 39/2013/TT-BCT.
Bước 5: Lấy ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định: Bước 5: Lấy ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định:
Trong thời hạn năm (5) ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, Sở Công Thương gửi Hồ sơ đề nghị thẩm định xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch tới các thành viên Hội đồng thẩm định để lấy ý kiến;
Bước 6: Thành viên Hội đồng thẩm định cho ý kiến nhận xét: Thành viên Hội đồng thẩm định cho ý kiến nhận xét
Bước 7: Họp thẩm định và biểu quyết xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch:
- Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ khi nhận được ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, Sở Công Thương tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng và tổ chức họp Hội đồng thẩm định xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch;
- Hội đồng thẩm định họp xem xét việc bổ sung, điều chỉnh quy hoạch của dự án, biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) ), thông qua kết quả biểu quyết tại cuộc họp và lập Biên bản thẩm định xem xét việc bổ sung, điều chỉnh quy hoạch (theo mẫu).
Bước 8: Hoàn chỉnh Hồ sơ đề nghị thẩm định: Trên cơ sở kết quả biểu quyết bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu và các văn bản được thông qua tại cuộc họp thẩm định, Sở Công Thương yêu cầu Chủ đầu tư hoàn chỉnh Hồ sơ đối với trường hợp có ít nhất một ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung về nội dung;
Bước 9: Trình và phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu
- Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận được Hồ sơ dự án đã được Chủ đầu tư hoàn chỉnh theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định, Sở Công Thương trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Quyết định bổ sung, điều chỉnh quy hoạch. Trường hợp không bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, Sở Công Thương có văn bản thông báo cho Chủ đầu tư và nêu rõ lý do.
- Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu.
Bước 10: Chủ đầu tư đến nhận kết quả bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Công Thương.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Chủ đầu tư là doanh nghiệp được thành lập theo quy định pháp luật và có đăng ký ngành nghề kinh doanh xăng dầu
+ Địa điểm dự kiến đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu được Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận chủ trương về mặt địa điểm đầu tư
+ Doanh nghiệp có đủ năng lực về vốn, công nghệ, kỹ thuật
Văn bản đề nghị bổ sung quy hoạch đối với dự án đầu tư kho xăng dầu (theo mẫu)
Bản sao Văn bản chấp thuận về địa điểm đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh xăng dầu
Báo cáo sơ bộ sự cần thiết của dự án đầu tư, cân đối cung cầu xăng dầu khu vực, sự phù hợp về địa điểm, quy mô; dung tích; các yêu cầu kỹ thuật an toàn: Phương án phòng cháy, chữa cháy, phương án bảo vệ môi trường, khoảng cách an toàn công trình kho xăng dầu; tiến độ của dự án đầu tư; tính toán phương án kinh doanh và hiệu quả dự án đầu tư
Phương án công nghệ dự kiến áp dụng, các thiết bị công nghệ chính đối với công trình kho xăng dầu
Hệ thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình
Phương án thu xếp vốn đầu tư
Bản sao cam kết tài trợ vốn vay của ngân hàng, tổ chức tín dụng (nếu có)
Bản sao báo cáo tài chính ba (3) năm gần nhất của doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đã hoạt động; trường hợp doanh nghiệp mới thành lập không phải nộp báo cáo
Danh mục các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) đã được áp dụng hoặc các tiêu chuẩn quốc tế tương đương phù hợp với quy định pháp luật hiện hành
Các bản vẽ thiết kế chủ yếu của công trình (bản vẽ mặt bằng, bản vẽ sơ đồ công nghệ, bản vẽ kết nối với hạ tầng kỹ thuật khu vực (giao thông, đô thị...)
Số bộ hồ sơ: Chín (9) bộ, gồm: Một (1) bộ hồ sơ gốc như trên và tám (8) bộ là bản chụp tử bộ hồ sơ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản đề nghị bổ sung quy hoạch đối với dự án đầu tư kho xăng dầu
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng công trình kho xăng dầu với tổng dung tích các bể chứa trên 210 m3 đến dưới 5.000 m3 - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS518
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27