Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS525
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Công nghiệp nhẹ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
 Bước 1: - Doanh nghiệp đã có Giấy phép sản xuất rượu nhưng cần sửa đổi, bổ sung nội dung của Giấy phép lập 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp 01 bộ gửi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương (01 bộ lưu tại doanh nghiệp).
* Đối với các loại giấy tờ nộp bản sao thì thương nhân có thể chọn lựa một trong các cách sau:
+ Bản sao có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc UBND cấp xã (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện);
+ Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp);
+ Bản scan từ bản gốc (nếu thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử).
 Bước 2: - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương:
+ Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp và ghi giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản để doanh nghiệp bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp bổ sung, sửa đổi, Sở Công Thương có văn bản trả lời trong đó có nêu rõ lý do.
+ Chuyển hồ sơ của doanh nghiệp đến Phòng Quản lý Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp - Sở Công Thương.
 Bước 3: - Phòng Quản lý Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp - Sở Công Thương:
+ Thực hiện thẩm định hồ sơ theo thời hạn quy định cụ thể tại Thông tư 39/2012/TT-BCT, trên cơ sở hồ sơ nhận được và các quy định pháp luật hiện hành. Kết quả thẩm định nội dung hồ sơ của doanh nghiệp là cơ sở để Sở Công Thương quyết định chấp thuận việc cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp cho doanh nghiệp.
Bước 4: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương.
Đơn đề nghị cấp cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (theo mẫu).
Bản sao Giấy phép sản xuất rượu do Sở Công Thương cấp.
Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy tại địa bàn khác 100.000 đồng
Lệ phí cấp giấy tại thành phố, thị xã 200.000 đồng
Phí thẩm định tại địa bàn khác 600.000 đồng
Phí thẩm định tại thành phố, thị xã 1.200.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
30