Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS541
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Công nghiệp nhẹ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
 Bước 1: Tổ chức, cá nhân (gọi tắt là cơ sở) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
 Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ của cơ sở; ghi phiếu hẹn cho cơ sở và chuyển hồ sơ đến Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường - Sở Công Thương.
 Bước 3: Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường tiến hành thẩm định hồ sơ của cơ sở. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải có văn bản thông báo và yêu cầu cơ sở bổ sung hồ sơ.
Bước 4: - Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường tiến hành thẩm định nội dung hồ sơ và thành lập Đoàn thẩm định kiểm tra thực tế tại cơ sở.
+ Đoàn thẩm định gồm 3-5 thành viên, trong đó phải có ít nhất 2/3 thành viên là cán bộ làm công tác chuyên môn về vệ sinh an toàn thực phẩm, thanh tra chuyên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm (có thể mời chuyên gia từ bên ngoài phù hợp chuyên môn tham gia đoàn thẩm định).
+ Biên bản thẩm định được lập thành 02 bản, đoàn thẩm định giữ 01 bản và chủ cơ sở giữ 01 bản, có giá trị như nhau.
+ Kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở của Đoàn phải được ghi vào Biên bản thẩm định cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT.
+ Trường hợp kết quả thẩm định không đạt, trong biên bản thẩm định phải ghi rõ lý do và thời hạn thẩm định lại (tối đa là 03 tháng). Sau khi đã khắc phục theo yêu cầu của Đoàn thẩm định, cơ sở phải nộp báo cáo kết quả khắc phục theo mẫu tại Phụ lục 06 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; nếu kết quả thẩm định lại vẫn không đạt thì đoàn thẩm định lập biên bản và đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền không cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc đình chỉ hoạt động của cơ sở trong trường hợp xin cấp lại.
Bước 5: Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường dự thảo Giấy chứng nhận trình Ban Giám đốc Sở ký và chuyển đến Văn phòng Sở đóng dấu, Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường giữ 01 bản Giấy chứng nhận để lưu hồ sơ và chuyển 01 Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để giao cho cơ sở.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Cơ sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm không thuộc đối tượng cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và theo phân cấp của Bộ Công Thương được quy định tại khoản 2 Điều 2 và điểm b khoản 1 Điều 7 của Thông tư số 29/2012/TT-BCT về việc quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
+ Giấy chứng nhận hết thời hạn
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo mẫu tại Phụ lục 09 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Bản sao chụp có mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề là sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm theo Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất hoặc danh sách cán bộ của cơ sở trực tiếp sản xuất do cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công Thương chỉ định cấp theo quy định.
Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất hoặc danh sách các cán bộ của cở sở trực tiếp sản xuất do cơ quan y tế cấp quận/huyện trở lên cấp theo quy định.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ (đóng thành 02 quyển)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm
Tải về
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩmCấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Tải về
Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 150.000đồng/lần cấp
Phí thẩm định, kiểm tra định kỳ cơ sở sản xuất thực phẩm - Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất thực phẩm đủ điều kiện ATTP: 500.000 đồng/lần; - Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm: * Cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ: 1.000.000 đồng/lần; * Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu ≤ 100 triệu đồng/tháng: 2.000.000 đồng/lần; * Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu > 100 triệu đồng /tháng: 3.000.000 đồng/lần.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh các sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận hết thời hạn hiệu lực - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS541
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Công nghiệp nhẹ
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
27