Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS557
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
 Bước 1: - Thương nhân nước ngoài hoàn tất hồ sơ (Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện theo quy định tại khoản 2 điều 22 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP) và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công thương.
* Đối với các loại giấy tờ nộp là bản sao (bản sao hợp lệ) thì thương nhân có thể chọn lựa một trong các cách sau:
+ Bản sao là bản có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc UBND cấp xã đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, công văn hành chính.
+ Bản sao là bản photocopy không chứng thực nhưng khi nộp hồ sơ cần kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương).
+ Bản sao là bản scan từ bản gốc (là file điện tử, nếu thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử).
 Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công thương tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận.
Bước 3: Sở Công thương có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản về dự kiến chấm dứt hoạt động cho văn phòng đại diện để làm cơ sở cho Văn phòng đại diện hoàn thành các nghĩa vụ liên quan.
Bước 4: Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại khoản 3 điều 23 Nghị định 72/2006/NĐ-CP Văn phòng đại diện thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện đến Sở Công thương.
Bước 5: Sở Công thương tiếp nhận thông báo của thương nhân nước ngoài và ghi giấy biên nhận
Bước 6: Sau khi nhận được thông báo của Thương nhân, Sở Công thương có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của thông báo và các giấy tờ kèm theo trong thời hạn 03 ngày làm việc và thông báo bằng văn bản đến văn phòng đại diện về việc yêu cầu sửa đổi bổ sung trong trường hợp thông báo hoặc các giấy tờ kèm theo chưa hợp lệ.
Bước 7: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo hoặc các giấy tờ hợp lệ, Sở Công thương thẩm định việc hoàn thành các nghĩa vụ của Văn phòng đại diện và làm thủ tục xóa tên Văn phòng đại diện trong sổ đăng ký theo quy định tại khoản 4 điều 22 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Hồ sơ kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan công chứng trong nước hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngòai chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp lãnh sự theo quy định pháp luật Việt Nam
Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện (theo mẫu).
Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.
Biên nhận của cơ quan báo viết hoặc báo điện tử về việc dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện hoặc các giấy tờ khác chứng minh việc đã đăng báo.
Bản sao giấy tờ chứng minh Văn phòng đại diện đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện theo các trường hợp quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 điều 22 Nghị định 72/2006/NĐ-CP) - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS557
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Công thương
Tình trạng:
Không còn áp dụng

1
26