Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS644
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước và kiểm tra tại cơ sở phát sinh chất thải nguy hại đối với cơ sở tự xử lý chất thải nguy hại.
Thời hạn giải quyết: + Mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại không thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại trong khuôn viên cơ sở phát sinh chất thải nguy hại.
+ Ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại trong khuôn viên cơ sở phát sinh chất thải nguy hại.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trường hợp hồ sơ chưa đủ thành phần, số lượng không tiếp nhận và hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường trong thời gian 1 ngày.
Bước 3: Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu xem xét và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH, trong thời gian từ mười chín (19) ngày đến ba mươi bốn (34) ngày làm việc:
Trường hợp nội dung hồ sơ không đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời hạn tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ có văn bản chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho chủ dự án.
Trường hợp nội dung hồ sơ đáp ứng yêu cầu thẩm định sẽ tiến hành cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải hoặc kiểm tra thực tế tại cơ sở cụ thể từng trường hợp như sau:
- Đối với trường hợp đăng ký chủ nguồn thải CTNH không thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong khuôn viên cơ sở phát sinh CTNH, trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tiến hành cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.
- Đối với trường hợp đăng ký chủ nguồn thải CTNH thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong khuôn viên cơ sở phát sinh CTNH, trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH. Trường hợp chưa đủ điều kiện cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH thì tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Chủ nguồn thải CTNH.
Trường hợp này Chủ nguồn thải CTNH sửa đổi, bổ sung theo thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường và nộp lại hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường, và được xem xét theo Bước 3.
Thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ không tính vào thời hạn xem xét, cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.
Bước 4: Chủ dự án đem biên nhận hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường để nhận kết quả.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động trên 01 (một) năm, nằm trên địa bàn tỉnh.
+ Cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng từ 600 (sáu trăm) kg/năm trở lên, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (sau đây gọi tắt là Công ước Stockholm).
Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT; Kèm theo bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương; Trường hợp đăng ký cấp lại phải bổ sung các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến việc thay đổi, bổ sung so với hồ sơ đăng ký cấp lần đầu.
Đối với trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH, hồ sơ, giấy tờ kèm theo gồm:
+ Bản sao báo cáo ĐTM, Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương (Bản cam kết bảo vệ môi trường, Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Đề án bảo vệ môi trường hoặc giấy tờ về môi trường khác) kèm theo quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận tương ứng;
+ Bản sao văn bản chấp thuận phương án tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong trường hợp chưa nằm trong báo cáo ĐTM hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương;
+ Văn bản xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với cơ sở thuộc đối tượng lập báo cáo ĐTM;
+ Bản mô tả chi tiết hệ thống, thiết bị hoặc phương án cho việc tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH kèm theo kết quả 03 (ba) lần lấy mẫu, phân tích đạt QCKTMT đối với các hệ thống, thiết bị xử lý và bảo.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp sổ chủ nguồn chất thải nguy hại
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lần đầu, cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS644
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
28