Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS645
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang..
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính và kiểm tra thực tế tại vị trí dự án.
Thời hạn giải quyết: Ba mươi (40) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trường hợp hồ sơ chưa đủ thành phần, số lượng không tiếp nhận và hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường trong thời gian 1 ngày.
Bước 3: Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu thẩm định:
Trường hợp nội dung hồ sơ không đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời hạn tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ có văn bản chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho chủ dự án.
Trường hợp hồ sơ hợp lệ Chi cục Bảo vệ Môi trường xem xét hồ sơ và tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra việc hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án cải tại, phục hồi môi trường bổ sung, có văn bản thông báo cho chủ dự án về kết quả kiểm tra và chuyển thông báo cho Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường để thông báo và hướng dẫn cho chủ dự án.
Bước 4: Chủ dự án tiến hành khắc phục những tồn tại của hồ sơ và trên thực tế theo yêu cầu được nêu trong thông báo của cơ quan kiểm tra, xác nhận và hoàn chỉnh hồ sơ gửi lại tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường.
Bước 5: Chi cục Bảo vệ Môi trường xem xét hồ sơ và tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận việc hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án cải tại, phục hồi môi trường bổ sung (thời hạn 20 ngày).
Bước 6: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường trong trong thời gian 1 ngày.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Tổ chức cá nhân khai thác khoáng sản đã có phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung được phê duyệt.
+ Tổ chức, cá nhân đã thực hiện hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án cải tại, phục hồi môi trường bổ sung.
(1) Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục số 14 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT;
(2) 07 (bảy) Báo cáo hoàn thành từng phần phương án, phương án bổ sung (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 15 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT);
(3) Một (01) bản sao phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án cải tại, phục hồi môi trường bổ sung kèm theo quyết định phê duyệt.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo hoàn thành từng phần phương án, phương án bổ sung
Tải về
Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
29