Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS906
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng An Giang - Sở Khoa học và Công nghệ
Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ hồ sơ.
+ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ tại phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng (QLTCCL) - thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng An Giang.
+ Chuyên viên được phân công phụ trách sẽ tiến hành tiếp nhận hồ sơ, vào sổ đăng ký, kiểm tra tính đầy đủ hồ sơ, và ký tên đóng dấu vào Bản đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu của người nhập khẩu.
Bước 2: Kiểm tra theo nội dung kiểm tra, xử lý hồ sơ:
+ Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, chuyên viên được phân công phụ trách của phòng QLTCCL tiến hành kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và phù hợp: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng An sẽ ra Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng gởi người nhập khẩu.
+ Trường hợp đầy đủ nhưng không phù hợp về nhãn: (nội dung nhãn cần kiểm tra, kể cả nhãn phụ: Tên hàng hóa, tên địa chỉ của tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; xuất xứ của hàng hóa và các nội dung khác quy định cho từng loại hàng hóa; sự phù hợp của mẫu nhãn với bộ hồ sơ nhập khẩu lô hàng; kiểm tra vị trí, màu sắc, kích thước và ngôn ngữ trình bày của nhãn; Kiểm tra việc thể hiện dấu hợp quy trên hàng hóa hoặc trên bao bì hàng hóa.) Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng, trong Thông báo nêu rõ các nội dung không đạt yêu cầu gửi tới người nhập khẩu, đồng thời yêu cầu người nhập khẩu khắc phục về nhãn hàng hóa trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc.
+ Trường hợp đầy đủ nhưng không phù hợp Chứng chỉ chất lượng với hồ sơ của lô hàng nhập khẩu hoặc chứng chỉ chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng, trong Thông báo nêu rõ các nội dung không đạt yêu cầu gửi tới cơ quan Hải quan và người nhập khẩu.
+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xác nhận những hạng mục hồ sơ còn thiếu và yêu cầu người nhập khẩu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong thời gian 25 ngày làm việc. Khi hồ sơ đầy đủ mới thực hiện các bước kiểm tra nội dung. Trường hợp quá thời hạn trên mà vẫn chưa bổ sung đủ hồ sơ thì người nhập khẩu phải có văn bản gởi Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nêu rõ lý do và thời gian hoàn thành nhưng thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn bổ sung. Sau thời gian trên nếu không hoàn thiện hồ sơ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ ra thông báo nêu rõ “Lô hàng không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ” gởi tới người nhập khẩu và cơ quan Hải quan đồng thời chủ trì, phối hợp cơ quan kiểm tra liên quan tiến hành kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa tại cơ sở của người nhập khẩu.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc Danh mục hàng hóa có khả năng gây mất an toàn hoặc hàng hóa khác khi có dấu hiệu, nguy cơ gây mất an toàn thì người nhập khẩu phải đăng ký kiểm tra chất lượng trước khi đưa hàng hóa ra lưu thông trên thị trường.
Giấy Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu (Theo mẫu).
Bản sao (photo copy) các giấy tờ sau: Hợp đồng (Contract); Danh mục hàng hoá kèm theo (Packing list).
Một hoặc các bản sao chứng chỉ chất lượng (bản sao chụp có mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực ): Giấy chứng nhận hợp quy; Giấy chứng nhận chất lượng lô hàng; Giấy giám định chất lượng lô hàng; Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng;
Các tài liệu khác có liên quan (Bản sao-có xác nhận của người nhập khẩu): Vận đơn (Bill Of Lading); Hoá đơn (invoice); Tờ khai hàng hoá mhập khẩu; Giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có) (C/O-Certificate of Origin); Ảnh hoặc bản mô tả hàng hoá; Mẫu nhãn hàng nhập khẩu đã được gắn dấu hợp quy; Nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định); Chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 150.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS906
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31