Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS913
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Khoa học và công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính; Kết quả thẩm định công nghệ dự án đầu tư được trả trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện cho tổ chức/cá nhân
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản về kết quả thẩm định công nghệ dự án đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 2: Văn phòng Sở kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ chuyển cho Phòng QLCN&TT CN.
+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định: Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ lập Kế hoạch thẩm định công nghệ dự án đầu tư và trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định: Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ soạn thảo văn bản yêu cầu tổ chức/cá nhân chỉnh sửa, bổ sung các tài liệu liên quan.
Bước 3: Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ tham mưu Lãnh đạo Sở phê duyệt Kế hoạch thẩm định công nghệ dự án đầu tư.
Bước 4: Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ tổ chức thẩm định công nghệ dự án đầu tư, chọn 01 (một) hoặc kết hợp 03 (ba) phương pháp:
(1) Tự thẩm định;
(2) Lấy ý kiến chuyên gia;
(3) Tổ chức Hội đồng thẩm định.
Bước 5: Các tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Văn phòng Sở hoặc sẽ nhận qua dịch vụ bưu chính.
Đơn đề nghị thẩm định công nghệ hoặc Công văn đề nghị thẩm tra công nghệ dự án đầu tư của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
Thuyết minh dự án đầu tư (trình bày rõ các vấn đề về công nghệ yêu cầu thẩm định, trong đó nêu rõ giải pháp về công nghệ bao gồm: quy trình công nghệ; phân tích và lựa chọn phương án công nghệ; danh mục máy móc thiết bị; dây chuyền công nghệ; đánh giá tác động của công nghệ đến môi trường và hiệu quả kinh tế-xã hội); (Bản chính hoặc bản sao công chứng)
Hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc hợp đồng liên doanh,dự thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ (nếu dự án đầu tư có nội dung góp vốn bằng công nghệ); (Bản sao công chứng)
Văn bản xác nhận tư cách pháp lý (quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, quyết định đầu tư); (Bản sao công chứng).
Báo cáo tình hình tài chính của các bên liên doanh, các bên hợp doanh, nhà đầu tư nước ngoài (nếu có); (Bản chính hoặc bản sao công chứng).
Các tài liệu liên quan đến chuyển giao công nghệ (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị thẩm định công nghệ dự án đầu tư
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định công nghệ dự án đầu tư - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS913
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
26