Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDI-225580-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Thời gian thẩm định: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và không bao gồm thời gian mà chủ cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thường trực thẩm định trong quá trình thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết
- Thời hạn phê duyệt: Tối đa là mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã hoàn chỉnh của chủ cơ sở đối với cơ sở không thuộc đối tượng quy định tại tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 29/2011/NĐ-CP. Thời hạn phê duyệt quy định không bao gồm thời gian mà chủ cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hoặc cơ quan thường trực thẩm định trong quá trình xem xét, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết tại văn phòng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Tài nguyên và Môi trường - Địa chỉ: 08 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn

- Thời gian nhận hồ sơ: Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định)
+ Buổi sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30
+ Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ
Bước 2: a/ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ:
- Nếu đầy đủ thủ tục:
+ Nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ cho Cơ sở
+ Lập phiếu chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn của Sở TN&MT
- Nếu không đầy đủ thủ tục: Đề nghị cơ sở bổ sung hồ sơ theo đúng quy định

b/ Bộ phận chuyên môn - Sở TN&MT (Chi cục Bảo vệ môi trường) rà soát tính hợp lệ, nội dung của đề án bảo vệ môi trường chi tiết:
- Trường hợp nội dung đề án không đúng quy định, trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ từ chủ cơ sở, bộ phận chuyên môn chuyển hồ sơ, kèm văn bản thông báo của Sở TN&MT về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả lại cho chủ cơ sở để hoàn thiện.
- Trường hợp đáp ứng yêu cầu thẩm định: tiến hành bước 3
Bước 3: Bộ phận chuyên môn – Sở TN&MT (Chi cục Bảo vệ môi trường) đề xuất thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường của cơ sở theo quyết định thành lập đoàn kiểm tra (bắt buộc), đo đạc lấy mẫu phân tích để kiểm chứng số liệu (nếu cần thiết) và lập biên bản kiểm tra; lấy ý kiến chuyên gia, cơ quan có liên quan đến đề án bảo vệ môi trường chi tiết (nếu cần thiết)
Bước 4: Bộ phận chuyên môn - Sở TN&MT (Chi cục Bảo vệ môi trường) tổng hợp, xử lý kết quả kiểm tra thực tế, ý kiến chuyên gia và cơ quan liên quan và thông báo kết quả thẩm định (chỉ một lần duy nhất) bằng văn bản cho chủ cở sở thông qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 5: Chủ cơ sở nộp lại hồ sơ Đề án bảo vệ môi trường đã chỉnh sửa/không chỉnh sửa theo thông báo kết quả thẩm định của cơ quan thẩm định (chỉ một lần duy nhất). Trường hợp Đề án bảo vệ môi trường chi tiết không được thông qua, Chủ cơ sở phải lập lại đề án bảo vệ môi trường chi tiết và gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt để thẩm định lại
Bước 6: Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục Bảo vệ môi trường) nhận hồ sơ đề án bảo vệ môi trường chi tiết chỉnh sửa và kèm theo văn bản giải trình về việc chỉnh sửa, bổ sung đề án của cơ sở để xem xét, trình phê duyệt
Bước 7: Chủ cơ sở hoặc cá nhân được uỷ quyền (có giấy giới thiệu kèm theo) đến tại Bộ phận tiếp nhận và Trả hồ sơ – Sở Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả đã được chứng thực
Một (01) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư 01/2012/TT-BTNMT
Năm (05) bản đề án bảo vệ môi trường chi tiết được đóng thành quyển, có bìa và trang phụ bìa theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 của Thông tư 01/2012/TT-BTNMT và một (01) bản được ghi trên đĩa CD
Một trong các văn bản sau: dự án đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi của cơ sở hoặc văn bản tương đương theo quy định của pháp luật về đầu tư (chỉ yêu cầu đối với cơ sở đã khởi công và đang trong giai đoạn chuẩn bị (chuẩn bị mặt bằng), đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị và đang trong giai đoạn thi công xây dựng nhưng chưa có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết - Bình Định
Số hồ sơ:
T-BDI-225580-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Định
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
37