Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDU-BS57
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm. Địa chỉ: số 469 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị của Trung tâm về những vấn đề liên quan đến việc giải quyết khiếu nại; Các trường hợp kiến nghị khác: chưa có quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản trả lời kiến nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Khi có đủ căn cứ cho rằng đã quá thời hạn quy định mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền không giải quyết vụ việc hoặc không tiếp nhận giải quyết vụ việc hoặc kết quả giải quyết vụ việc chưa phù hợp với quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho người được trợ giúp pháp lý thì Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết vụ việc để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý. Trong trường hợp quá thời hạn Luật định mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền không giải quyết vụ việc hoặc không trả lời thì Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước kiến nghị với cơ quan nhà nước cấp trên trực tiếp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.
- Khi giải quyết vụ việc, nếu Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước phát hiện cán bộ, công chức nhà nước cố tình làm sai, vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho người được trợ giúp pháp lý thì kiến nghị cơ quan quản lý trực tiếp xem xét, giải quyết về việc thi hành pháp luật của cán bộ, công chức đó.
- Khi giải quyết vụ việc, nếu Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước phát hiện văn bản quy phạm pháp luật có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với thực tiễn thì kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật đó.
- Chuyên viên ghi vào Sổ theo dõi, tổng hợp vụ việc trợ giúp pháp lý.
Bước 2: - Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết vụ việc khi nhận được văn bản kiến nghị có trách nhiệm xem xét, giải quyết và trả lời bằng văn bản trong thời hạn Luật định.
- Cơ quan nhà nước cấp trên trực tiếp có trách nhiệm chỉ đạo, xử lý vụ việc có kiến nghị trong trường hợp quá thời hạn Luật định mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền không giải quyết vụ việc hoặc không trả lời.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Quá thời hạn quy định mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền không giải quyết vụ việc hoặc không tiếp nhận giải quyết vụ việc hoặc kết quả giải quyết vụ việc chưa phù hợp với quy định của pháp luật gây thiệt hại cho người được trợ giúp pháp lý; hoặc cán bộ, công chức nhà nước cố tình làm sai, vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho người được trợ giúp pháp lý; hoặc văn bản quy phạm pháp luật có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với thực tiễn.
Văn bản kiến nghị của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (bản chính);
Các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc kiến nghị (nếu có) (bản sao).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Kiến nghị về việc giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý - Bình Dương
Số hồ sơ:
T-BDU-BS57
Cơ quan hành chính:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Trợ giúp pháp lý
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23