Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-014892-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên - Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng quản lý đô thị, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 -20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp tại Phòng Tài nguyên & Môi trường hoặc bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân huyện
Bước 2: Phòng Tài nguyên – Môi trường kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực địa, lập dự thảo Quyết định trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định
Bước 3: Trên cơ sở quyết định của Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường chỉnh lý Giấy Chứng nhận QSDĐ, trả lại bộ phận một cửa để trả cho hộ gia đình sau khi hộ gia đình đã thực hiện nghĩa vụ tài chính
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất
Trích lục bản đồ địa chính, trích quy hoạch chi tiết khu đất
Bản gốc và bản sao Giấy chứng nhận quỳên sử dụng đất
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-014892-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
20