Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-014933-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế, Kho bạc cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ; đối với các huyện chưa có bản đồ địa chính chính quy, đi lại khó khăn thời hạn kéo dài thêm nhưng không quá 45 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cán bộ địa chính xã hoặc hộ gia đình, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký QSDĐ-Phòng Tài nguyên và Môi trường
Bước 2: Cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tiếp nhận, vào sổ tiếp nhận, viết phiếu hẹn nếu đủ hồ sơ, kiểm tra, hoàn thiền hồ sơ, gửi số liệu đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định và Giấy chứng nhận; ký hợp đồng thuê đất trong trường hợp nhà nước cho thuê đất, cán bộ chuyên môn nhận quyết định, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và vào sổ theo dõi.
Bước 3: Hộ gia đình, cá nhân hoặc thông qua cán bộ địa chính xã đến nộp lệ phí và nhận kết quả tại Văn phòng Đăng ký QSDĐ
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có xác nhận của xã
Một trong các loại giấy tờ chứng minh về nguồn gốc sử dụng đất: Biên bản giao đất hoặc quyết định giao đất hoặc Quyết định của toà án nhân dân, Phiếu thu tiền, Phiếu lấy ý kiến khu dân cư xác định nguồn gốc
Chứng từ chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)
Biên bản công khai và kết thúc công khai kèm theo danh sách trong trường hợp người đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ 50.000
Căn cứ pháp lý

0
20