Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-019854-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản thẩm định hồ sơ đăng ký cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ nộp 02 bộ hồ sơ tại Phòng Đo đạc bản đồ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 2: Khi nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ của tổ chức hoặc cá nhân, phòng Đo đạc bản đồ trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức, cá nhân ngay trong ngày, chậm nhất là vào ngày tiếp theo và gửi cho tổ chức, cá nhân đăng ký 01 (một) bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ đã được xác nhận; trường hợp không chấp nhận đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lý do
:
:
Đối với tổ chức trong nước:
+ Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ.
+ Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng nhận của Công chứng Nhà nước
+ Bản sao Quy chế hoặc Điều lệ hoạt động của tổ chức có chứng nhận của Công chứng Nhà nước
Đối với cá nhân:
+ Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ
+ Bản sao bằng đại học hoặc cao đẳng hoặc trung học chuyên ngành đo đạc và bản đồ có chứng nhận của Công chứng Nhà nước
Đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài:
+ Bản sao giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền có chứng nhận của Công chứng Nhà nước
+ Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản thẩm định hồ sơ đăng ký cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ 30.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
17