Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-048292-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên & Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng TC-KH, Chi cục thuế, Kho bạc NN; phòng Quản lý đô thị, Phòng Công Thương/Phòng Kinh tế và Ủy ban nhân dân xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 40 ngày làm việc (không kể thời gian bồi thường, Giải phóng mặt bằng và người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: UBND cấp xã nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Phòng Tài nguyên và Môi trường
Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành văn bản về chủ trương thu hồi đất; xem xét hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất sang giao đất làm nhà ở cho các hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ địa chính cho khu đất bị thu hồi theo quy định:
+ Chỉnh lý bản đồ địa chính cho phù hợp với hiện trạng và làm trích lục bản đồ địa chính đối với nơi đã có bản đồ địa chính chính quy hoặc trích đo địa chính đối với các trường hợp còn lại;
+ Hoàn chỉnh và trích sao hồ sơ địa chính, phối hợp với Tổ công tác giúp việc Hội đồng BTGPMB lập danh sách các thửa đất bị thu hồi với nội dung: Số hiệu tờ bản đồ, số thửa, tên chủ sử dụng đất, diện tích của phần thửa đất có cùng mục đích sử dụng, mục đích sử dụng đất.
Bước 3: Trên cơ sở số liệu, tài liệu do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cung cấp Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng có trách nhiệm chỉ đạo tổ công tác giúp việc hội đồng (có sự tham gia của đại diện chủ đầu tư) lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (sau đây gọi là phương án tổng thể) và nộp một bộ về phòng Tài chính để thẩm định. Trong thời hạn không quá mưới lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận được phương án tổng thể, cơ quan tài chính chủ trì phối hợp với cơ quan Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan tiến hành thẩm định phương án và trình Ủy ban nhân dân cùng cấp xét duyệt. Trong thời hạn không quá bẩy (07) ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình của cơ quan Tài chính, Ủy ban nhân dân đã có chủ chương thu hồi đất hoặc chấp thuận về địa điểm đầu tư có trách nhiệm xem xét, ký Quyết định xét duyệt phương án tổng thể;
- Sau khi phương án tổng thể được xét duyệt, tổ chức làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng có trách nhiệm tham mưu với Ủy ban nhân dân cùng cấp thông báo về việc thu hồi đất trong đó nêu rõ lý do thu hồi đất đã được nêu trong phương án tổng thể;
- Sau hai mươi (20) ngày, kể từ ngày ban hành thông báo về việc thu hồi đất Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cùng cấp Quyết định thu hồi đất. Trong thời hạn không quá lăm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình của cơ quan Tài nguyên và Môi trường cùng cấp, Ủy ban nhân dân có trách nhiệm xem xét, ký Quyết định thu hồi đất;
- Sau khi có quyết định thu hồi đất, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng chỉ đạo Tổ công tác giúp việc cho hội đồng thực hiện việc kê khai, kiểm kê đất đai, tài sản gắn liền với đất và xác định nguồn gốc đất đai theo quy định. Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng có trách nhiệm lập và hoàn chỉnh phương án cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Gửi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã hoàn chỉnh kèm theo bản tổng hợp ý kiến đóng góp đến cơ quan Tài chính thẩm định;
- Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận được phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cơ quan Tài chính có trách nhiệm thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt. Trong thời hạn không quá mưới lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được Tờ trình của cơ quan Tài chính, Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định phê duyệt phương án bồi thường.
- Trong thời hạn không quá ba (03) ngày kể từ ngày phương án cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt. Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn phổ biến và niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và địa điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi; gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người có đất bị thu hồi.
- Sau năm (05) ngày, kể từ ngày gửi văn bản thông báo về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến người có đất bị thu hồi. Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ.
- Trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thanh toán xong tiền bồi thường, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất theo phương án đã được xét duyệt thì người có đất bị thu hồi phải bàn giao đất cho Hội đồng bồi thường GPMB.
Bước 4: Sau khi các hộ có đất bị thu hồi bàn giao đất lại, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng có trách nhiệm gửi toàn bộ hồ sơ đến phòng Tài nguyên và Môi trường để tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất làm nhà ở cho các hộ gia đình các nhân đủ kiều kiện được giao đất làm nhà ở do Ủy ban nhân dân cấp xã đã xét duyệt.
Bước 5: Sau khi các hộ gia đình, cá nhân nhận được quyết định giao đất làm nhà ở có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất tại Kho bạc Nhà nước huyện. Sau khi các hộ gia đình, cá nhân hoàn thành nghĩa vụ tài chính và gửi về Văn phòng ĐKQSD, phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiến hành bàn giao đất trên thực địa cho các gia đình, cá nhân và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân
Bước 6: Trả kết quả cho hộ gia đình, cá nhân tại Bộ phận "một cửa "Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Hoàn thành nghĩa vụ tài chính để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Đơn xin giao đất của hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở
Đơn xin cấp Giấy chứng nhận QSDĐ
Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã kèm theo danh sách những hộ đủ điều kiện
Trích lục bản đồ địa chính khu đất hoặc trích đo địa chính và kèm theo sơ đồ phân lô đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (kèm theo biên bản về việc niêm yết công khai và biên bản tổng hợp ý kiến của các hộ gia đình bị thu hồi đất cùng các hộ liên quan trong thời gian niêm yết)
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tải về
Đơn xin giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển mục đích sử dụng đất sang giao đất làm nhà ở cho các hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (áp dụng đối với đất chưa được giải phóng mặt bằng) - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-048292-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
20