Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-085867-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt kiểm lâm
Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 31 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: UBND cấp xã nộp hồ sơ tại Hạt kiểm lâm
Bước 2: Hạt kiểm lâm kiểm tra xác nhận tại thực địa và thẩm định hồ sơ khu rừng sẽ giao cho cộng đồng dân cư thôn, lập tờ trình kèm theo hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét quyết định giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn
Bước 3: UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức bàn giao rừng tại thực địa cho hộ gia đình, cá nhân
Đơn xin giao rừng
Kế hoạch quản lý sử dụng rừng (của cộng đồng dân cư thôn)
Văn bản thẩm định đặc điểm khu rừng giao
Bản đồ giao rừng
Quyết định của Ủy ban nhân dân về việc giao rừng
Biên bản bàn giao rừng tại thực địa
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin giao rừng
Tải về

0
52