Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-087315-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cán bộ địa chính – Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ địa chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp đơn tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: UBND cấp xã thành lập Hội đồng tư vấn xét giao đất rừng cho hộ gia đình, cá nhân
Bước 3:: Xác nhận vào đơn
Bước 4: Hộ gia đình, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân cấp xã
Đơn xin giao rừng do đại diện thôn ký
Kế hoạch quản lý rừng
Biên bản của cộng đồng dân cư về việc xin giao rừng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin giao rừng (dùng cho cộng đồng dân cư thôn)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đơn xin giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-087315-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
34