Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-089824-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Quỹ tín dụng nhân dân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tuỳ theo điều kiên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khi có nhu cầu thay đổi nội dung hoạt động, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở nộp hồ sơ tại phòng Nghiên cứu tổng hợp và quản lý các tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang
Bước 2: Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang xem xét giải quyết việc đề nghị thay đổi nội dung hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản giải thích lý do
Bước 3: Trường hợp Giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân đã được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang cấp ghi chung là hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, ngân hàng hoặc được huy động vốn, cho vay vốn và thực hiện các hoạt động ngân hàng khác khi được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang cho phép thì Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang ra văn bản chấp thuận về việc thay đổi nội dung hoạt động (mẫu số 3, 4 kèm theo Quyết định 05/2007/QĐ-NHNN) và không phải ra Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động cho Quỹ tín dụng nhân dân.
- Trường hợp Giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân đã được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang cấp có ghi từng nội dung hoạt động nghiệp vụ cụ thể của Quỹ tín dụng nhân dân (huy động vốn, cho vay vốn, …) mà không có nội dung ghi cho phép Quỹ tín dụng nhân dân được thực hiện các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng khác khi được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang cho phép thì Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang ra Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động cho Quỹ tín dụng nhân dân về nội dung đề nghị thay đổi.
- Trường hợp nội dung hoạt động thay đổi thuộc loại hoạt động nghiệp vụ ngân hàng phải được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang cấp phép thì Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang không phải ra văn bản chấp thuận hoặc Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động cho Quỹ tín dụng nhân dân mà thực hiện cấp Giấy phép các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng nói trên cho Quỹ tín dụng nhân dân theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Bước 4: Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang chấp thuận, Quỹ tín dụng nhân dân tiến hành thông báo nội dung thay đổi (nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động) cho các đơn vị, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật; Đăng báo địa phương trong 03 số liên tiếp về nội dung thay đổi; Tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ về việc thay đổi phạm vi, thời hạn hoạt động để trình Đại hội thành viên gần nhất thông qua; Đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang ra Quyết định chuẩn y Điều lệ đã được Đại hội thành viên thông qua; Thực hiện các công việc khác có liên quan.
Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được uỷ quyền) đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc thay đổi nội dung hoạt động; trong đó nêu rõ sự cần thiết phải thay đổi và nội dung dự kiến xin thay đổi;
Văn bản uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với trường hợp ủy quyền);
Nghị quyết Đại hội thành viên của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở về việc thay đổi nội dung hoạt động.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thay đổi nội dung hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-089824-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Quỹ tín dụng nhân dân
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29