Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-090129-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Công ty cho thuê tài chính đặt trụ sở chính
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Các Ngân hàng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi Công ty cho thuê tài chính đặt trụ sở chính
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công ty cho thuê tài chính cổ phần khi có nhu cầu thay đổi mức vốn điều lệ, lập 02 bộ hồ sơ gửi tới phòng Nghiên cứu tổng hợp và quản lý các tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang nơi Công ty cho thuê tài chính đặt trụ sở chính
Bước 2: Ngân hàng Nhà nước thẩm định hồ sơ
Bước 3: Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét, chấp thuận những thay đổi của Công ty cho thuê tài chính. Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
- Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, Công ty cho thuê tài chính phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những thay đổi và phải đăng báo trung ương, địa phương theo quy định của pháp luật.
Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thuê tài chính đề nghị thay đổi mức vốn điều lệ, trong đó nêu rõ sự cần thiết, lý do thay đổi mức vốn điều lệ và biện pháp giải quyết những tồn tại (nếu có) trước khi thay đổi;
b) Trích biên bản và nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cho thuê tài chính về việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty cho thuê tài chính.
Trích biên bản và nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cho thuê tài chính về việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty cho thuê tài chính;
Văn bản chấp thuận của Tổ chức tín dụng có Công ty cho thuê tài chính trực thuộc; của các bên góp vốn trong Công ty cho thuê tài chính liên doanh; của các bên nước ngoài trong Công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài về việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty cho thuê tài chính
Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động đến thời điểm cuối quý gần nhất của Công ty cho thuê tài chính
Ngoài những hồ sơ nêu trên, Công ty cho thuê tài chính cổ phần phải gửi Ngân hàng Nhà nước các văn bản sau:
- Trích biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi mức vốn điều lệ;
- Phương án thay đổi mức vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Danh sách và tỷ lệ vốn cổ phần của các cổ đông trước và sau khi Công ty cho thuê tài chính thay đổi vốn điều lệ;
- Đơn xin mua, bán cổ phần của các cổ đông lớn.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty cho thuê tài chính - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-090129-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25