Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-107998-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày sau khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh
Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo gửi hồ đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định, xin ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính
Bước 3: Sở Nội vụ chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng thời xin ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quyết định được chuyển đến đơn vị, cá nhân xin thành lập trung tâm
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Việc thành lập trung tâm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; có tính khả thi và hiệu quả; đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng.
- Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên theo quy định tại Điều 13, Điều 14 và Điều 25 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên.
- Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định tại Điều 35, Điều 38 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên.
Công văn đề nghị thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên
Đề án thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên:
- Nhu cầu của việc thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên;
- Phương hướng hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên;
- Những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên;
- Ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ

0
20