Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-108031-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị Xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng quy định tại Điều 17 Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng và nộp lệ phí xác nhận thay đổi.
- Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang.
- Điện thoại: 0240.3.555.689; Fax: 0240.3.554.778.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
+ Mùa hè:
+ Sáng: từ 7h30 đến 11h00.
+ Chiều: Từ 14h00 đến 16h00.
+ Mùa đông:
+ Sáng: từ 8h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h30 đến 16h00. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đã có đủ các giấy tờ theo quy định thì ghi giấy biên nhận hồ sơ, hẹn thời gian giao Giấy chứng nhận, nếu không đủ giấy tờ thì hướng dẫn để tổ chức đề nghị cấp giấy nộp đủ giấy tờ theo quy định. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tổng hợp những nội dung chính trình Lãnh đạo Sở xem xét và chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn để xử lý.
Bước 2:: Trong thời hạn 12 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Phòng quản lý Nhà ở và Công sở - Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, thể hiện các nội dung trên giấy chứng nhận và trình Lãnh đạo Sở xem xét sau đó trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký giấy chứng nhận.Trong trường hợp không đủ điều kiện xác nhận giấy chứng nhận thì Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với trường hợp Ủy ban nhân dân ký giấy chứng nhận) hoặc Sở Xây dựng (đối với trường hợp Sở Xây dựng được uỷ quyền ký giấy chứng nhận) trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị xác nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng biết rõ lý do.
Trường hợp phải đo vẽ hoặc kiểm tra kết quả đo vẽ đối với công trình xây dựng thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị xác nhận thay đổi giấy chứng nhận, Phòng Quản lý Nhà ở và Công sở -Sở xây dựng phải tiến hành đo vẽ hoặc kiểm tra kết quả đo vẽ đối với công trình xây dựng.
Bước 3:: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ký giấy chứng nhận hoặc ngày nhận được giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân tỉnh ký, phòng Quản lý Nhà ở và Công sở-Sở Xây dựng phải vào sổ đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng, chuyển hồ sơ và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng xuống Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận biết để nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
Bước 4:: Tổ chức đề nghị xác nhận thay đổi nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đồng thời phải nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. Thời gian trả kết quả: Theo thời gian ghi trên phiếu hẹn trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Trường hợp sau khi được cấp giấy chứng nhận mà chủ sở hữu sửa chữa, cải tạo làm thay đổi công trình xây dựng thì chủ sở hữu phải có đơn đề nghị xác nhận việc thay đổi kèm theo giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng để được Sở Xây dựng xác nhận thay đổi trong giấy chứng nhận
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải xác nhận việc thay đổi vào giấy chứng nhận và giao lại cho chủ sở hữu. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có giấy biên nhận. Người nhận giấy chứng nhận phải ký nhận vào sổ đăng ký quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng.
- Khi nộp đơn đề nghị Xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, tổ chức đề nghị Xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng phải nộp kinh phí xác nhận theo quy định cho cơ quan tiếp nhận đơn. Cơ quan tiếp nhận đơn có phiếu thu theo quy định. Trong trường hợp không được cấp giấy chứng nhận thì phải hoàn trả lại kinh phí này cho người nộp.
- Trước khi nhận giấy chứng nhận, chủ sở hữu phải nộp biên lai thu các khoản lệ phí và các giấy tờ gốc về công trình xây dựng cho Bộ phận ‘’một cửa’’ - Sở Xây dựng để lưu hồ sơ và ký nhận vào sổ đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng.
- Định kỳ hàng quý, Sở Xây dựng phải có thông báo để Ủy ban nhân dân cấp xã biết danh sách những trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận thuộc địa bàn do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.
Đơn đề nghị xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (theo mẫu Phụ lục số 4 của Thông tư số 13/TT-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2005)
Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp
Hồ sơ liên quan đến việc xác nhận thay đổi. Bản vẽ sơ đồ công trình theo quy định tại khoản 3 điều 9 của Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
- Đơn đề nghị xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình
Tải về
- Mẫu giấy biên nhận.
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 50.000đ/giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-108031-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
27