Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-130042-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng Đ- Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng Đ- Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Ký xác nhận trên đơn, trên trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn tại Bộ phận "một cửa" Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 2: Cán bộ "một cửa" Ủy ban nhân dân cấp huyện chuyển cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, điều chỉnh nội dung đăng ký thế chấp, trình Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ký xác nhận và vào sổ theo dõi
Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận "một cửa" Ủy ban nhân dân cấp huyện
Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký (02 bản)
Bản phô tô Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Hợp đồng về việc thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký thay đổi 40.000 đồng

0
23