Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-180988-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường
- Qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: - 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp không tiến hành kiểm tra cơ sở phát sinh chất thải nguy hại có công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý chất thải nguy hại phát sinh nội bộ
- 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp tiến hành kiểm tra cơ sở phát sinh chất thải nguy hại có công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý chất thải nguy hại phát sinh nội bộ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Buớc 1: Tổ chức, cá nhân lập 02 (hai) bộ hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo mẫu nộp trực tiếp hoặc chuyển qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Địa chỉ: Số 50 đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang
- Điện thoại: 0240.3554.895 / Fax: 0240.3858.831
- Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần
Buớc 2: Bộ phận một cửa của Sở tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết, chuyển lên Chi cục BVMT để xử lý theo quy định
Buớc 3: Chi cục bảo vệ môi trường tiếp nhận, xem xét, giải quyết theo quy định. Kết quả giải quyết chuyển về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở
Buớc 4: Tổ chức, cá nhân đến trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường để nhận kết quả giải quyết theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Thay đổi, bổ sung về loại hoặc tăng từ 15% trở lên đối với số lượng chất thải nguy hại đã đăng ký
- Thay đổi địa điểm cơ sở phát sinh chất thải nguy hại trong phạm vi một tỉnh nhưng không thay đổi chủ nguồn thải chất thải nguy hại hoặc thay đổi chủ nguồn thải nhưng không thay đổi địa điểm cơ sở
- Bổ sung thêm cơ sở phát sinh chất thải nguy hại hoặc giảm các cơ sở đã đăng ký
- Thay đổi, bổ sung công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý chất thải nguy hại phát sinh nội bộ
- Phát hiện việc kê khai không chính xác khi đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại so với thực tế hoạt động
Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Theo mẫu)
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập cơ sở, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương
Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường hay Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Quyết định phê duyệt hoặc Giấy xác nhận Đề án Bảo vệ môi trường hoặc bất kỳ giấy tờ về môi trường nào khác của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
Bản sao kết quả phân tích để chứng minh các chất thải thuộc loại * phát sinh tại cơ sở (trừ các mã từ 19 12 01 đến 19 12 04) không vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT để đăng ký là các chất thải thông thường tại Điểm 3.2 của Đơn (nếu không tiến hành lấy mẫu phân tích thì phải đăng ký là chất thải nguy hại)
Bản sao báo cáo ĐTM và Giấy xác nhận về việc thực hiện báo cáo ĐTM và yêu cầu của Quyết định phê duyệt, Bản cam kết BVMT hay Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Đề án BVMT và tất cả các hồ sơ, giấy tờ pháp lý về môi trường liên quan đến việc đầu tư các công trình bảo vệ môi trường phục vụ việc tự xử lý chất thải nguy hại (chỉ áp dụng đối với trường hợp có công trình tự xử lý chất thải nguy hại)
Bản giải trình các điểm sửa đổi, bổ sung so với Sổ đăng ký cấp lần gần nhất.
Ghi chú: Các hồ sơ, giấy tờ được đóng quyển theo quy định tại mục B, phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-180988-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22