Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-180989-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: - 55 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp không cần chỉnh sửa, bổ sung, thành lập Nhóm tư vấn kỹ thuật về việc cấp phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại
- 75 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp cần thiết phải thành lập Nhóm tư vấn kỹ thuật về việc cấp phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Buớc 1: Tổ chức, cá nhân lập 02 (hai) bộ hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo mẫu nộp trực tiếp hoặc chuyển qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường
- Địa chỉ: Số 50 đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang
- Điện thoại: 0240.3554.895 / Fax: 0240.3858.831
- Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần
Buớc 2: Bộ phận một cửa của Sở tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết, chuyển lên Chi cục BVMT để xử lý theo quy định
Buớc 3: Chi cục bảo vệ môi trường tiếp nhận, xem xét, giải quyết theo quy định. Kết quả giải quyết chuyển về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở
Buớc 4: Tổ chức, cá nhân đến trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường để nhận kết quả giải quyết theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các điều kiện khác:
- Có ít nhất một cơ sở xử lý chất thải nguy hại. Đối với 01 (một) cơ sở xử lý chất thải nguy hại, không thành lập quá 05 (năm) đại lý vận chuyển chất thải nguy hại trừ các trường hợp sau:
+ Đại lý chỉ thực hiện vận chuyển chất thải nguy hại cho các chủ nguồn thải chất thải nguy hại trong cùng một tập đoàn, tổng công ty, nhóm doanh nghiệp có chung cổ đông sáng lập hoặc có quan hệ doanh nghiệp mẹ - con với nhau;
+ Đại lý chỉ thực hiện vận chuyển chất thải nguy hại cho các chủ nguồn thải chất thải nguy hại trong một khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung;
+ Đại lý chỉ thực hiện vận chuyển chất thải nguy hại cho các chủ nguồn thải chất thải nguy hại tại các tỉnh thuộc vùng sâu, vùng xa, miền núi hoặc vùng chưa có cơ sở xử lý chất thải nguy hại được cấp Giấy phép quản lý chất thải nguy hại hoặc tỉnh chưa có chủ hành nghề quản lý chất thải nguy hại thực hiện vận chuyển chất thải nguy hại.
- 01 (một) đại lý vận chuyển chất thải nguy hại chỉ được nhận uỷ quyền vận chuyển từ hai tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề hoặc chủ hành nghề quản lý chất thải nguy hại trở lên trong trường hợp các chủ hành nghề quản lý chất thải nguy hại hoặc tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề là thành viên trong cùng một tập đoàn, tổng công ty, nhóm doanh nghiệp có chung cổ đông sáng lập hoặc có quan hệ doanh nghiệp mẹ - con với nhau hoặc đại lý này chỉ có hoạt động vận chuyển trên biển.
- Trường hợp đại lý vận chuyển chất thải nguy hại là thành viên trong cùng một tập đoàn, tổng công ty, nhóm doanh nghiệp có chung cổ đông sáng lập hoặc có quan hệ doanh nghiệp mẹ - con với chủ quản lý chất thải nguy hại hoặc tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề thì phải có văn bản uỷ quyền nội bộ; các trường hợp còn lại thì phải có hợp đồng đại lý dài hạn theo quy định
Các điều kiện liên quan đến công tác quản lý:
- Có quy trình vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng.
- Có các kế hoạch sau:
+ Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường
+ Kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ
+ Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố
+ Kế hoạch đào tạo, tập huấn định kỳ hàng năm
+ Kế hoạch xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động.
- Có chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý chất thải nguy hại.
- Lắp đặt các bản hướng dẫn dạng rút gọn hoặc dạng sơ đồ kèm theo các quy trình, kế hoạch quy định tại Khoản 1, Điểm a, b, c Khoản 2 Điều này ở vị trí phù hợp và với kích thước thuận tiện quan sát trên phương tiện vận chuyển, trong cơ sở xử lý và đại lý vận chuyển chất thải nguy hại
Các điều kiện về cơ sở pháp lý:
- Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh phù hợp trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ tương đương
- Có báo cáo ĐTM được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đối với dự án đầu tư cơ sở xử lý chất thải nguy hại hoặc các hồ sơ, giấy tờ thay thế như sau:
+ Văn bản hợp lệ về môi trường do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành đối với cơ sở xử lý chất thải nguy hại đã đưa vào hoạt động trước ngày 01 tháng 7 năm 2006
+ Đề án BVMT được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định đối với cơ sở xử lý chất thải nguy hại đã đưa vào hoạt động;
+ Đối với cơ sở sản xuất đã đưa vào hoạt động có nhu cầu bổ sung hoạt động đồng xử lý chất thải nguy hại mà không thay đổi quy mô, công suất hoặc công nghệ thì phải có văn bản chấp thuận phương án đồng xử lý chất thải nguy hại của cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt hoặc xác nhận Báo cáo ĐTM, Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường (trước đây) hoặc Đề án BVMT đối với dự án đầu tư cơ sở sản xuất này.
- Có Bản cam kết BVMT được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận cho dự án đầu tư các hạng mục công trình phục vụ hoạt động vận chuyển chất thải nguy hại tại đại lý vận chuyển chất thải nguy hại (nếu có) trong trường hợp các hồ sơ, giấy tờ nêu tại Khoản 2 Điều này chưa bao gồm các hạng mục đó
- Cơ sở xử lý chất thải nguy hại phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt hoặc được Uỷ ban nhân dân (sau đây viết tắt là UBND) cấp tỉnh chấp thuận về địa điểm bằng văn bản
Các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật:
- Các phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc hành nghề quản lý chất thải nguy hại bao gồm bao bì chuyên dụng, thiết bị lưu chứa, khu vực lưu giữ tạm thời hoặc trung chuyển, phương tiện vận chuyển, hệ thống hoặc thiết bị sơ chế, xử lý chất thải nguy hại phải đạt các yêu cầu kỹ thuật nêu tại Phụ lục 7 kèm theo Thông tư này.
- Số lượng phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại được quy định như sau:
+ Trường hợp địa bàn hoạt động chỉ trong một tỉnh, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 có ít nhất 01 (một) phương tiện vận chuyển thuộc sở hữu chính thức của tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề, đại lý vận chuyển chất thải nguy hại , lãnh đạo hoặc cá nhân khác có tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ tương đương, hoặc phương tiện vận chuyển được góp vốn chính thức theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là phương tiện vận chuyển chính chủ);
+ Trường hợp địa bàn hoạt động từ hai tỉnh trở lên, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 có ít nhất 03 (ba) phương tiện vận chuyển chính chủ;
+ Trường hợp địa bàn hoạt động từ hai tỉnh trở lên trong một vùng và đăng ký vận chuyển, xử lý không dưới hai nhóm chất thải nguy hại có tính chất, phương án xử lý khác nhau, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 có ít nhất 05 (năm) phương tiện vận chuyển chính chủ; trường hợp địa bàn hoạt động từ hai vùng trở lên và đăng ký vận chuyển, xử lý không dưới hai nhóm chất thải nguy hại có tính chất, phương án xử lý khác nhau, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 có ít nhất 08 (tám) phương tiện vận chuyển chính chủ;
+ Tổng số lượng phương tiện vận chuyển không chính chủ không được vượt quá tổng số lượng phương tiện vận chuyển chính chủ trừ các phương tiện vận chuyển đường thuỷ, đường sắt. Phương tiện vận chuyển không chính chủ phải có hợp đồng dài hạn về việc bàn giao phương tiện để vận chuyển chất thải nguy hại giữa tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề và chủ sở hữu của phương tiện đó.
- Phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại có hệ thống định vị vệ tinh (GPS) được kết nối mạng thông tin trực tuyến để xác định vị trí và ghi lại hành trình vận chuyển chất thải nguy hại theo lộ trình thực hiện như sau:
+ Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012, ít nhất 50% tổng số phương tiện vận chuyển có GPS;
+ Kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2012, toàn bộ phương tiện vận chuyển có GPS;
+ Trường hợp địa bàn hoạt động từ hai tỉnh trở lên thực hiện theo quy định tại Điểm a và b Khoản này;
+ Trường hợp địa bàn hoạt động chỉ trong một tỉnh, việc trang bị GPS cho các phương tiện vận chuyển theo yêu cầu của CQCP địa phương.
- Một phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc hành nghề quản lý chất thải nguy hại chỉ được đăng ký cho một Giấy phép quản lý chất thải nguy hại.
- Có các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Phụ lục 7 kèm theo Thông tư này để kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại và đại lý vận chuyển chất thải nguy hại (nếu có)
Các điều kiện về nhân lực:
- 01 (một) cơ sở xử lý chất thải nguy hại có ít nhất 02 (hai) người đảm nhiệm việc quản lý, điều hành, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành liên quan đến hóa học hoặc môi trường.
- 01 (một) đại lý vận chuyển chất thải nguy hại có ít nhất 01 (một) người đảm nhiệm việc quản lý, điều hành, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật có trình độ từ trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành liên quan đến hóa học hoặc môi trường.
- Người nêu tại Khoản 1 và 2 Điều này phải được đóng bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định của pháp luật; có hợp đồng lao động dài hạn trong trường hợp không có tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy tờ tương đương) hoặc không thuộc ban lãnh đạo hoặc biên chế của tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề.
- Có đội ngũ vận hành và lái xe được đào tạo, tập huấn bảo đảm vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị; đội trưởng đội ngũ vận hành có trình độ từ trung cấp kỹ thuật trở lên hoặc do người quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này kiêm nhiệm.
Đơn đăng ký hành nghề quản lý chất thải nguy hại (Theo mẫu)
Các hồ sơ, giấy tờ theo quy định tại mục B.1, phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011
Kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 (C) kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 (Có thể nộp cùng với 02 thành phần trên hoặc nộp thời điểm sau)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký hành nghề quản lý chất thải nguy hại
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hành nghề quản lý chất thải rắn nguy hại - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-180989-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23