Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-242525-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường
- Qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Thời hạn giải quyết: Ba mươi bảy (37) ngày làm việc (không tính thời gian chủ cơ sở chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hợp lệ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt đề án cải tạo, phục hồi môi trường/đề án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án cải tạo, phục hồi môi trường/đề án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường
- Địa chỉ: Số 50 đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang
- Điện thoại: 0240.3554.895 / Fax: 0240.3858.831
- Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết, chuyển lên Chi cục BVMT để giải quyết theo quy định
Bước 2: Chi cục bảo vệ môi trường tiếp nhận tham mưu, giải quyết hồ sơ, xem xét tính đầy đủ hợp lệ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định, không hợp lệ trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở Tài nguyên và Môi trường phải có thông báo bằng văn bản cho chủ cơ sở hoàn thiện theo quy định
Bước 3: Trong thời hạn năm (05) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Chi cục BVMT tham mưu Lãnh đạo Sở có tờ trình trình UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) thành lập Hội đồng thẩm định đề án cải tạo, phục hồi môi trường, đề án cải tạo, phục hồi môi trường/đề án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung
Bước 4: Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình và hồ sơ theo quy định của Sở Tài nguyên và Môi trường gửi đến, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định
Bước 5: Trong thời hạn mười bốn (14) ngày kể từ ngày ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, Chủ tịch Hội đồng thẩm định có trách nhiệm thẩm định xong đề án cải tạo, phục hồi môi trườngđề án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung
Bước 6: Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi thông báo kết quả thẩm định đến chủ dự án
Bước 7: Chủ dự án chỉnh sửa, hoàn thiện đề án cải tạo, phục hồi môi trường/đề án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung theo theo thông báo kết quả thẩm định. Trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo kết quả thẩm định, chủ dự án có trách nhiệm chỉnh sửa, hoàn thiện đề án cải tạo, phục hồi môi trường/đề án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung theo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định và gửi lại Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt. Quá thời hạn này, nếu chủ dự án không gửi lại đề án cải tạo, phục hồi môi trường/đề án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đã chỉnh sửa, Sở Tài nguyên và Môi trường ra thông báo hủy kết quả thẩm định đề án cải tạo, phục hồi môi trường/đề án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với dự án
Bước 8: Trong thời hạn năm (05) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề án cải tạo, phục hồi môi trường/đề án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung sau chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn tất hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt đề án cải tạo, phục hồi môi trường/đề án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung
Bước 9: Trong thời hạn năm (05) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của Sở Tài nguyên và Môi trường gửi, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định
Bước 10: Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc sau khi nhận Quyết định phê duyệt, Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu Lãnh đạo Sở chứng thực vào trang phụ bìa đề án cải tạo, phục hồi môi trường/đề án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đã được phê duyệt và gửi quyết định phê duyệt kèm theo quyển đề án cải tạo, phục hồi môi trường/đề án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung gửi bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở để gửi cho chủ dự án 01 bộ, UBND cấp huyện nơi thực hiện dự án 01 bộ; gửi quyết định phê duyệt cho cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực liên quan, gửi UBND cấp xã nơi thực hiện dự án và lưu tại Sở Tài nguyên và môi trường 01 bản gốc
Bước 11: Tổ chức, cá nhân đến trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường để nhận kết quả giải quyết theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản lập đề án cải tạo, phục hồi môi trường, trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định cùng với thời điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
- Các đối tượng sau phải lập, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đề án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trước khi tiến hành khai thức khoáng sản hoặc được cấp phép thay đổi diện tích, độ sâu, công suất khai thác, gia hạn khai thác khoáng sản hoặc thay đổi phương án cải tạo, phục hồi môi trường so với đề án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệ
- Tổ chức, cá nhân đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản về diện tích, độ sâu, công suất khai thác
- Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản
- Tổ chức, cá nhân đề nghị thay đổi phương án cải tạo, phục hồi môi trường so với đề án cải tạo, phục hồi môi trường
Một (01) văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án cải tạo, phục hồi môi trường/đề án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung
Chín (09) bản thuyết minh đề án cải tạo, phục hồi môi trường kèm theo các bản vẽ có liên quan
Chín (09) bản Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường kèm theo Quyết định phê duyệt (đối với trường hợp bổ sung)
Chín (09) bản Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo Quyết định phê duyệt dự án đầu tư, bản sao Giấy phép khai thác khoáng sản (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

0
29