Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-244061-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã, Hạt Kiểm lâm cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nông nghiệp, Phòng Tài nguyên và môi trường cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã
Thời hạn giải quyết: 36 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định của UBND cấp huyện về việc giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhận hồ sơ và xét duyệt hồ sơ
- Cộng đồng dân cư thôn nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp xã
- Uỷ ban nhân dân cấp xã sau khi nhận được hồ sơ của cộng đồng dân cư thôn có trách nhiệm:
+ Chỉ đạo Hội đồng giao rừng của xã thẩm tra về điều kiện giao rừng cho cộng đồng báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp xã
+ Kiểm tra thực địa khu rừng dự kiến giao cho cộng đồng dân cư thôn để bảo đảm các điều kiện, căn cứ giao rừng theo quy định của pháp luật
+ Xác nhận và chuyển hồ sơ của cộng đồng dân cư thôn đến Hạt Kiểm lâm cấp huyện.
Thời gian thực hiện bước 1 là 15 làm việc ngày kể từ sau khi nhận hồ sơ của cộng đồng dân cư thôn
Bước 2: Thẩm định và hoàn thiện hồ sơ
- Hạt Kiểm lâm cấp huyện sau khi nhận được hồ sơ từ Uỷ ban nhân dân cấp xã chuyển đến có trách nhiệm:
+ Tổ chức xác định ranh giới, diện tích, chất lượng rừng và hoàn thiện hồ sơ khu rừng sẽ giao cho cộng đồng dân cư
+ Tổ chức thẩm định Kế hoạch quản lý rừng do cộng đồng dân cư thôn
+ Lập tờ trình kèm theo hồ sơ, trình uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định việc giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn.
Thời gian thực hiện bước 2 là 15 ngày làm việc
Bước 3: Quyết định việc giao rừng
- Uỷ ban nhân dân cấp huyện sau khi nhận được tờ trình hồ sơ giao rừng do Hạt Kiểm lâm cấp huyện chuyển đến, xem xét quyết định giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn
- Quyết định giao rừng được gửi đến uỷ ban nhân dân cấp xã, Hạt Kiểm lâm cấp huyện và cộng đồng dân cư thôn.
Thời gian thực hiện bước 3 là 03 ngày làm việc
Bước 4: Thực hiện quyết định giao rừng
- Khi nhận được quyết định giao rừng của uỷ ban nhân dân cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm: tổ chức việc bàn giao rừng tại thực địa cho cộng đồng dân cư thôn có sự tham gia của các chủ rừng liền kề; việc bàn giao rừng phải lập thành biên bản bàn giao rừng có sự tham gia và ký tên của đại diện của các bên liên quan
- Sau khi nhận bàn giao rừng tại thực địa, cộng đồng dân cư thôn có trách nhiệm đóng mốc ranh giới khu rừng được giao với sự chứng kiến của đại diện uỷ ban nhân dân cấp xã và các chủ rừng liền kề.
Trong quá trình thực hiện các bước công việc nêu trên, khi hồ sơ đến cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm xem xét và bổ sung vào hồ sơ giao rừng những nội dung công việc của mỗi bước cho tới khi hoàn thành việc giao rừng; nếu cộng đồng dân cư thôn không đủ điều kiện được giao rừng thì cơ quan nhận hồ sơ phải trả lại hồ sơ cho cơ quan gửi đến và thông báo rõ lý do về việc cộng đồng dân cư thôn không được giao rừng.
Thời gian thực hiện bước 4 là 03 ngày làm việc
Đơn đề nghị giao rừng (theo mẫu)
Kế hoạch quản lý rừng do cộng đồng dân cư thôn lập cùng biên bản thông qua của cộng đồng thôn
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị giao rừng dùng cho cộng đồng dân cư thôn
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-244061-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
22