Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-244238-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế, Kho bạc huyện, Phòng Tài chính- Kế hoạch
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký QSDĐ- Phòng Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân hoặc cán bộ địa chính nộp tại Văn Phòng Đăng ký QSDĐ-Phòng Tài nguyên và Môi trường, cán bộ kiểm tra và vào sổ tiếp nhận, viết phiếu hẹn nếu hồ sơ đấy đủ
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ, hoàn thiền hồ sơ, Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào sổ theo dõi
Bước 3: Hộ gia đình, cá nhân nhận kết quả tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (hoặc thông qua cán bộ địa chính xã)
Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có xác nhận của xã
Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, Chứng từ chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)
Biên bản giao nhận đất tại thực địa
Số bộ hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gốc và 01 bộ công chứng)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ 50.000
Căn cứ pháp lý

0
25