Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-244275-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên - Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Tối đa là năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập và gửi hồ sơ đề nghị đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi thực hiện dự án
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện chuyển hồ sơ giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ dự án biết việc chấp nhận hồ sơ hoặc không chấp nhận hồ sơ bản cam kết bảo vệ môi trường. Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do
Bước 3: Sau khi hoàn thành đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, UBND cấp huyện có trách nhiệm gửi bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký cho chủ dự án, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; các đơn vị có liên quan
Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi thực hiện dự án để nhận kết quả giải quyết theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường phải có ý kiến bằng văn bản về biện pháp bảo vệ môi trường của UBND cấp xã hoặc ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh nơi triển khai dự án.
Đối với dự án triển khai từ hai (02) đơn vị hành chính cấp huyện trở lên thuộc đối tượng phải lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường thì được lựa chọn đăng ký ở một trong các UBND cấp huyện có triển khai dự án, ngoài việc thực hiện các nội dung nêu trên, hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường phải có ý kiến bằng văn bản về biện pháp bảo vệ môi trường của UBND huyện còn lại
Hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường đối với dự án thuộc đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường gồm:
+ Ba (03) Bản cam kết bảo vệ môi trường với hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung thực hiện (theo mẫu)
+ Một (01) dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi) có chữ ký (ghi rõ họ tên, chức danh) của người đại diện có thẩm quyền và đóng dấu (nếu có) của chủ dự án
Hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường đối với đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường gồm:
+ Ba (03) bản cam kết bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung thực hiện (theo mẫu)
+ Một (01) bản đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được chứng thực bởi chữ ký của người đại diện có thẩm quyền và đóng dấu (nếu có) của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Cấu trúc và nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường đối với đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư
Tải về
Cấu trúc và nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư
Tải về
Mẫu bìa và trang phụ bìa của bản cam kết bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư
Tải về
Văn bản ủy quyền tổ chức thực hiện việc đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện cho Ủy ban nhân dân cấp xã
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
28