Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-244277-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên - Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc (không tính thời gian chủ cơ sở chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hợp lệ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt đề án cải tạo, phục hồi môi trường
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập và gửi hồ sơ đề nghị thẩm định đề án cải tạo, phục hồi môi trường/đề án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi thực hiện dự án
Bước 2: Trong thời hạn năm (03) ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để hoàn thiện hồ sơ
Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, xử lý và thông báo kết quả xử lý cho chủ cơ sở (nếu có)
Bước 4: Sau khi ban hành quyết định phê duyệt đề án cải tạo, phục hồi môi trường/đề án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung, cơ quan phê duyệt phải chứng thực vào mặt sau trang phụ bìa; gửi cho tổ chức, cá nhân và các đơn vị liên quan
Bước 5: Tổ chức, cá nhân đến trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi thực hiện dự án để nhận kết quả giải quyết theo quy định
: Phòng Tài nguyên và Môi trường chứng thực và gửi đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã xác nhận
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản lập đề án cải tạo, phục hồi môi trường, trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định cùng với thời điểm lập bản cam kết bảo vệ môi trường.
Các đối tượng sau phải lập, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đề án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trước khi tiến hành khai thức khoáng sản hoặc được cấp phép thay đổi diện tích, độ sâu, công suất khai thác, gia hạn khai thác khoáng sản hoặc thay đổi phương án cải tạo, phục hồi môi trường so với đề án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt:
- Tổ chức, cá nhân đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản về diện tích, độ sâu, công suất khai thác
- Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản
- Tổ chức, cá nhân đề nghị thay đổi phương án cải tạo, phục hồi môi trường so với đề án cải tạo, phục hồi môi trường
Một (01) văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án cải tạo, phục hồi môi trường
Chín (09) bản thuyết minh đề án cải tạo, phục hồi môi trường kèm theo các bản vẽ có liên quan
Chín (09) bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc đề án cải tạo, phục hồi môi trường kèm theo Quyết định phê duyệt (nếu có)
Chín (09) bản Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo Quyết định phê duyệt dự án đầu tư, bản sao Giấy phép khai thác khoáng sản (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định, phê duyệt Đề án cải tạo, phục hồi môi trường/đề án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-244277-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26