Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-BS182
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách, Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến phòng Tổ chức hành chính của Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người cai nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp cai nghiện tại Trung tâm hoặc thân nhân, gia đình của người đó làm 01 bộ hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Phòng Tổ chức Hành chính của Trung tâm
Bước 2: Giám đốc Trung tâm quyết định thành lập Hội đồng để xét miễn, giảm kinh phí đóng góp của người sau cai nghiện. Thành phần Hội đồng gồm: Phó Giám đốc Trung tâm làm Chủ tịch hội đồng, các thành viên là Trưởng các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ tại Trung tâm, số lượng từ 05 người trở lên
Bước 3: Trong thời hạn 5 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng của Trung tâm họp để xét miễn, giảm kinh phí đóng góp của người cai nghiện, từng trường hợp bằng biên bản. Đối với người không có nơi cư trú rõ ràng, Hội đồng căn cứ đơn đề nghị xét miễn, giảm kinh phí đóng góp và hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở chữa bệnh được lưu tại Trung tâm để xét miễn, giảm
Bước 4: Trong thời hạn 02 ngày làm việc Giám đốc Trung tâm quyết định mức miễn, giảm đối với từng đối tượng
- Trường hợp không được miễn, giảm Trung tâm có trách nhiệm thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không được miễn, giảm cho người làm đơn
Đơn đề nghị xét miễn, giảm kinh phí đóng góp của người đang chấp hành quyết định cai nghiện ma túy tại Trung tâm (Mẫu số 01)
Bản sao một trong các loại giấy tờ chứng minh diện miễn, giảm kinh phí đóng góp:
+ Sổ hộ nghèo đối với người thuộc hộ nghèo
+ Giấy chứng nhận gia đình chính sách theo pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
+ Giấy khai sinh đối với người chưa thành niên
+ Giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với người nhiễm HIV/AIDS
+ Giấy xác nhận của UBND cấp xã đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách theo pháp lệnh ưu đãi người có công
Bản sao Quyết định vào cai nghiện ma túy tại Trung tâm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị miễn, giảm kinh phí đóng góp của người cai nghiện ma túy tại trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh Bắc Giang
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Miễn, giảm kinh phí đóng góp của người cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-BS182
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách, Phòng chống tệ nạn xã hội
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
16