Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-BS19
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các trường Mẩm non nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và đào tạo
Bước 2: Phòng Giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định, làm tờ gửi trình Uỷ ban nhân dân huyện
Bước 3: UBND cấp huyện làm văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, phối hợp thẩm định, trình UBND cấp tỉnh theo quy định
Bước 4: Căn cứ văn bản phê duyệt của HĐND, UBND tỉnh, UBND cấp huyện ra quyết định chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công, gứi quyết định cho các đối tượng liên quan
Tờ trình xin chuyển đổi loại hình trường
Đề án chuyển đổi loại hình trường
Báo cáo kiểm kê, phân loại, định giá tài sản, kiểm toán tài chính và hồ sơ liên quan đến quyền sử dụng đất
Danh sách trích ngang của cán bộ, viên chức trong biên chế, hợp đồng của trường chuyển đổi
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-BS19
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
25