Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-BS318
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Tài chính công
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành quản lý chuyên ngành và cơ quan, đơn vị có liên quan.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày, tính theo ngày làm việc (tính theo dấu công văn đến), kể từ ngày nhận hồ sơ đảm bảo các nội dung theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thông báo kết quả hiệp thương giá
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức kinh tế có văn bản đề nghị hiệp thương giá gửi (qua đường văn thư) Sở Tài chính để tổ chức hiệp thương giá;
- Địa chỉ: Số 1, đường Nguyễn Cao, TP Bắc Giang.
- Điện thoại: 0240.3854.442/Fax: 0240.3858.802.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Bước 2: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ phương án giá và tiến hành xem xét, rà soát hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính:
+ Trường hợp hồ sơ không đúng quy định, Sở Tài chính thông báo bằng văn bản cho đơn vị để hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn không quá 05 ngày (theo dấu công văn đến), trong đó nêu rõ lý do;
+ Trường hợp hồ sơ cần giải trình và sửa đổi, bổ sung thêm, Sở Tài chính thông báo bằng văn bản cho đơn vị, tổ chức không quá 03 ngày kể từ ngày theo dấu công văn đến, trong đó nêu rõ lý do, nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ;
+ Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện thảo Giấy mời họp để tổ chức hiệp thương giá.
Bước 3: Tổ chức hiệp thương giá (có kết luận và biên bản)
- Trường hợp các bên mua-bán chưa thống nhất được mức giá, thì Giám đốc Sở Tài chính quyết định mức giá tạm thời để 2 bên thực hiện, thời gian thi hành tối đa 06 tháng. Nếu các bên thống nhất được giá thì có văn bản báo cáo Sở Tài chính biết giá đã thống nhất, thời gian thực hiện. Hết 06 tháng, nếu các bên không thỏa thuận được giá, thì Sở Tài chính tổ chức hiệp thương giá lần hai. Nếu các bên vẫn không đạt được thỏa thuận giá, thì quyết định giá tạm thời vẫn tiếp tục có hiệu lực thi hành cho đến khi đạt được thỏa thuận về giá.
Bước 4: Lập văn bản thông báo kết quả Hiệp thương giá.
Văn bản chỉ đạo yêu cầu hiệp thương giá của Chủ tịch UBND tỉnh đối với hàng hóa, dịch vụ cần hiệp thương giá (nếu có);
Văn bản đề nghị hiệp thương giá của bên mua hoặc bên bán hoặc cả bên mua và bên bán (bản chính);
Phương án giá hiệp thương giá (bản chính);
Tài liệu khác có liên quan (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Hồ sơ hiệp thương giá
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

1
27