Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-BS320
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Tài chính công
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành quản lý chuyên ngành và cơ quan, đơn vị có liên quan.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày, tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đảm bảo các nội dung theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định của Sở tài chính gửi Ủy ban nhân dân tỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện lập hồ sơ phương án giá theo quy định và gửi cho Sở chuyên ngành để Sở quản lý chuyên ngành kiểm tra xem xét và có văn bản gửi (qua đường văn thư) Sở Tài chính thẩm định;
- Địa chỉ: Số 1, đường Nguyễn Cao, TP Bắc Giang.
- Điện thoại: 0240.3854.442/Fax: 0240.3858.802.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Bước 2: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ phương án giá và tiến hành xem xét, thẩm định; Nếu hồ sơ phức tạp, các dữ liệu trong hồ sơ phương án chưa đầy đủ thông tin hoặc định mức kinh tế kỹ thuật, định mức lao động, thì Sở Tài chính tổ chức hội nghị gồm các ngành có liên quan để trao đổi thống nhất báo cáo, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc có thể vận dụng các chỉ tiêu định mức tương đồng các nội dung chưa có trong quy định của Nhà nước để làm căn cứ áp dụng hoặc vận dụng trong việc thẩm định hồ sơ phương án giá;
Bước 3: Phòng Giá lập báo cáo thẩm định giá theo nhiệm vụ được phân và tham mưu Giám đốc Sở Tài chính quyết định giá.
Công văn đề nghị định giá, điều chỉnh giá (bản chính);
Phương án giá (bản chính);
Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan, đính kèm bản sao ý kiến của các cơ quan theo quy định (nếu có);
Văn bản thẩm định phương án giá của các cơ quan có chức năng thẩm định theo quy định;
Tài liệu khác có liên quan (bản sao).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Hồ sơ phương án giá hàng hóa, dịch vụ
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

1
26