Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-BS328
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Tài chính công
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban ngành và các đơn vị liên quan
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài chính.
Thời hạn giải quyết: Thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán tính từ ngày nhận đủ hồ sơ quyết toán theo quy định. Thời gian tối đa quy định cụ thể như sau:
- Dự án nhóm A: 7 tháng;
- Dự án nhóm B: 5 tháng;
- Dự án nhóm C: 4 tháng;
- Dự án lập BC KTKT: 3 tháng.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán; Quyết định phê duyệt quyết toán
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nhận giấy giao nhận hồ sơ; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bàn giao cho Phòng Đầu tư.
- Địa chỉ: Số 1, đường Nguyễn Cao, TP Bắc Giang.
- Điện thoại: 0240.3550.500/ Fax: 0240.3858.802.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Bước 2: Phòng đầu tư giúp Lãnh đạo Sở Tài chính tổ chức thẩm tra báo cáo, hồ sơ quyết toán và lập báo cáo kết quả thẩm tra, Giám đốc Sở ký báo cáo quyết toán dự thảo quyết định phê duyệt quyết toán trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
Bước 3: Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định phê duyệt quyết toán.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Thời gian lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được tính từ ngày ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng (Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011). Thời gian tối đa quy định cụ thể như sau:
- Dự án nhóm A: 12 tháng;
- Dự án nhóm B: 9 tháng;
- Dự án nhóm C: 6 tháng;
- Dự án lập BC KTKT: 3 tháng
Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính).
Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011).
Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản chính hoặc bản sao).
Các hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (bản chính hoặc bản sao).
Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản chính hoặc bản sao).
Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B (bản chính).
Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có, bản chính); kèm văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị.
Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư. Trong quá trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình cho cơ quan thẩm tra các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán: Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung và các hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư
Tải về
Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
Tải về
Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn hành
Tải về
Các văn bản pháp lý có liên quan
Tải về
Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục hoàn thành
Tải về
Tài sản cố định mới tăng
Tải về
Tài sản lưu động bàn giao
Tải về
Tình hình thanh toán và công nợ của dự án
Tải về
Tình hình thực hiện vốn đầu tư qua các năm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm tra phê duyệt quyết toán Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư (được duyệt hoặc được điều chỉnh) của dự án cụ thể và tỷ lệ quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-BS328
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Tài chính công
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17