Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-079957-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Không quy định
Thời hạn giải quyết: 15 làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sau 30 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng vay vốn nước ngoài trung, dài hạn hoặc kể từ ngày văn bản bảo lãnh được ký (trong trường hợp khoản vay có bảo lãnh), đối với khoản vay trung dài hạn của doanh nghiệp trên địa bàn không phải là DN nhà nước có giá trị đến 10 triệu đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương tại thời điểm ký hợp đồng vay nước ngoài) thì doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký khoản vay đến phòng Nghiên cứu tổng hợp và quản lý các tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn.
Trường hợp khoản vay ngắn hạn được gia hạn mà tổng thời gian gia hạn và thời gian đã vay ngắn hạn trên 1 năm, Doanh nghiệp phải đăng ký với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày ký Hợp đồng gia hạn và thực hiện các quy định về vay trung, dài hạn.
Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn xem xét, thẩm định hồ sơ
Bước 3: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn thực hiện xác nhận đăng ký đối với khoản vay trung dài hạn của doanh nghiệp
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Sau khi thư bảo lãnh được phát hành, người được bảo lãnh đăng ký khoản vay tại Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Điều 6 của Nghị định 134/2005/NĐ-CP ngày 1/11/2005 về Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài
Hồ sơ đăng ký vay, trả nợ nước ngoài đối với doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng gồm:
a. Đơn đăng ký vay, trả nợ nước ngoài (theo mẫu đơn đính kèm);
b. Bản sao có công chứng Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh; hoặc Giấy phép đầu tư; hoặc giấy phép hoạt động, văn bản liên quan khác do cơ quan có thẩm quyền cấp;
c. Bản sao có công chứng văn bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự án đầu tư hoặc Phương án sản xuất kinh doanh (trừ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);
d. Bản sao có công chứng Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc cho phép Doanh nghiệp được phát hành trái phiếu ra nước ngoài (trong trường hợp Doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra nước ngoài).
e. Bản sao và bản dịch ra tiếng Việt Nam Hợp đồng vay nước ngoài đã ký (có xác nhận của Thủ trưởng Doanh nghiệp).
Hồ sơ đăng ký vay, trả nợ nước ngoài đối với doanh nghiệp là tổ chức tín dụng gồm: các tài liệu quy định tại điểm a, d,e nêu trên
Số bộ hồ sơ: không quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký khoản vay nước ngoài (Mẫu đơn số 1)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đăng ký vay, trả nợ nước ngoài đối với khoản vay trung, dài hạn của doanh nghiệp trên địa bàn không phải là doanh nghiệp nhà nước có giá trị đến 10 triệu đô la Mỹ - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-079957-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Hoạt động tiền tệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32