Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-092862-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng phát triển
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị giải ngân tạm ứng vốn theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ thanh toán:
Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định
Bước 2: Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT
Bước 3: Lãnh đạo Chi nhánh ngân hàng phát triển xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán
Bước 4: Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các dự án đầu tư uỷ thác cho ngân hàng phát triển quản lý, cho vay vốn phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.
Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.
Việc quản lý, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa ngân hàng phát triển (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.
Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính
Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính
Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính
Hợp đồng giữa chủ đầu tư và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.
Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc, tài liệu kèm theo hợp đồng có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các tài liệu sau:
a) Thông báo trúng thầu (đối với đấu thầu) - Bản chính/bản sao y bản chính;
b) Điều kiện chung và điều kiện riêng của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;
c) Đề xuất của nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;
d) Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;
e) Bảo đảm thực hiện hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính;
f) Bảo lãnh tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính;
g) Các tài liệu khác liên quan theo quy định của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.
Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính
Đối với công tác chuẩn bị đầu tư nhưng bố trí vốn trong kế hoạch vốn thực hiện đầu tư: cần có dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt
Đối với công tác GPMB, tái định cư là một hạng mục của một dự án đầu tư, chủ đầu tư gửi thêm các tài liệu sau:
a) Phương án và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của cấp có thẩm quyền - Bản chính/bản sao y bản chính;
b) Dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được duyệt (nếu chưa có trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được duyệt) - Bản chính/bản sao y bản chính;
c) Hợp đồng đền bù giải phóng mặt bằng (nếu có), trường hợp giải phóng mặt bằng thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.
Đối với công tác GPMB, tái định cư là một một dự án độc lập, chủ đầu tư gửi thêm các tài liệu sau:
a) Dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư và văn bản phê duyệt dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư - Bản chính/bản sao y bản chính;
b) Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được duyệt - Bản chính/bản sao y bản chính;
c) Dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được duyệt (nếu chưa có trong phương án giải phóng mặt bằng được duyệt) - Bản chính/bản sao y bản chính;
d) Dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được duyệt - Bản chính/bản sao y bản chính.
Trường hợp trong dự án bồi thường, tái định cư có hạng mục xây dựng khu tái định cư hoặc mua nhà tái định cư, xây dựng hạ tầng khu sản xuất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp, Chủ đầu tư gửi thêm các tài liệu:
a) Hợp đồng mua nhà phục vụ tái định cư của Chủ đầu tư - Bản chính/bản sao y bản chính;
b) Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;
c) Hợp đồng giữa Chủ đầu tư và nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính;
d) Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của các công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng – Bản chính/bản sao y bản chính.
Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính
Kế hoạch giải phóng mặt bằng do chủ đầu tư lập - Bản chính
Chứng từ rút vốn theo quy định của ngân hàng phát triển - Bản chính
Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu giao nhận hồ sơ(Mẫu số 01/TT-UT); Giấy đề nghị giải ngân thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT); Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí quản lý, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác phát sinh sau ngày 23/11/2007) Mức phí áp dụng: 0,2%/tháng trên số dư nợ bình quân. Kỳ tính phí: hàng quý.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
28