Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-094560-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ tạm ứng vốn theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:
Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định
Bước 2: Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT
Bước 3: Lãnh đạo Chi nhánh ngân hàng phát triển xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán
Bước 4: Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các dự án đầu tư uỷ thác cho ngân hàng phát triển quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.
Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.
Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa ngân hàng phát triển (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.
Văn bản phê duyệt đề cương hoặc nhiệm vụ lập dự án quy hoạch - Bản chính /Bản sao chứng thực
Dự toán chi phí cho công tác quy hoạch được phê duyệt kèm theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Bản chính /Bản sao chứng thực
Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính /Bản sao chứng thực
Hợp đồng kinh tế ký giữa Chủ đầu tư với Nhà thầu và các tài liệu đính kèm theo hợp đồng - Bản chính /Bản sao chứng thực
Kế hoạch vốn hàng năm thông báo cho dự án - Bản chính /Bản sao chứng thực
Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính
Chứng từ rút vốn theo quy định của ngân hàng phát triển - Bản chính
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01/TT-UT); Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 02/TT-UT)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác thanh toán vốn phát sinh sau ngày 23/11/2007) Mức phí áp dụng: 0,3%/số vốn thanh toán từng lần. Kỳ tính phí: hàng quý Giới hạn mức thu: Tối thiểu là 50.000đồng/lần thanh toán, tối đa không quá 5.000.000đồng/lần thanh toán.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/dự án quy hoạch - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-094560-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Hoạt động tiền tệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21