Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-095462-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Giám đốc NHPT
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GD, Chi nhánh NHPT
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, ngân hàng phát triển phải có văn bản thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận sửa đổi bảo lãnh gửi Sở Giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển để thông báo cho khách hàng
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản cam kếtVăn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại gửi đến Sở Giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh
Bước 2: Sở Giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn như thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn ban đầu
Bước 3: Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại
Bước 4: Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển có văn bản báo cáo về ngân hàng phát triển để xem xét quyết định
Bước 5: NHPT có văn bản chấp thuận sửa đổi hoặc không chấp thuận sửa đổi gửi Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT
Bước 6: Trường hợp ngân hàng phát triển không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại
Bước 7: Trường hợp ngân hàng phát triển chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển có văn bản thông báo chấp thuận sửa đổi bảo lãnh vay vốn gửi Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại, đồng thời, phối hợp với Hợp tác xã ký kết Hợp đồng kế thừa quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản , Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc
Bước 8: Sở Giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển phát hành chứng thư bảo lãnh mới thay thế cho Chứng thư bảo lãnh ban đầu, đồng thời, thu hồi Chứng thư bảo lãnh đã phát hành ban đầu
Về phía Ngân hàng thương mại: Giấy đề nghị sửa đổi Chứng thư bảo lãnh trong đó có ghi rõ nội dung đề nghị sửa đổi (bản chính)
Về phía Hợp tác xã:
Giấy đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn (bản chính)
Các tài liệu liên quan đến việc chuyển đổi, tổ chức lại của Hợp tác xã đang được bảo lãnh vay vốn (bản sao chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác xã có phương án sản xuất kinh doanh vay vốn bằng ngoại tệ trong trường hợp Hợp tác xã chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-095462-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Hoạt động tiền tệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25