Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-096258-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng giám đốc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc sở giao dịch, chi nhánh NHPT
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ tài liệu giải ngân theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đề nghị rút vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khách hàng gửi hồ sơ đề nghị giải ngân tới chi nhánh NHPT
Bước 2: Chi nhánh ngân hàng phát triển tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ giải ngân và lập Bảng kê các tài liệu giao nhận hồ sơ giải ngân
Bước 3: Nếu không đồng ý cấp một phần hoặc toàn bộ khoản vay, Chi nhánh ngân hàng phát triển có văn bản thông báo cho CĐT(nêu rõ lý do)
Bước 4: Nếu chấp thuận: thực hiện giải ngân cho CĐT, chủ đầu tư hoàn chứng từ giải ngân đối với những khoản giải ngân chưa đủ giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng tiền vay
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Phương thức giải ngân: Tùy theo từng dự án cụ thể, Chi nhánh ngân hàng phát triển và chủ đầu tư thỏa thuận giải ngân theo một, một số hoặc theo tất cả các phương thức sau: Theo tỷ trọng các nguồn vốn tham gia đầu tư dự án; theo hạng mục công trình của dự án; theo thứ tự giải ngân của các nguồn vốn.Thỏa thuận giải ngân phải được ghi trong HĐTD, PL HĐTD (nếu có)
Tiền vay được chuyển thẳng cho đơn vị thụ hưởng. Trường hợp đơn vị thụ hưởng là nhà thầu nước ngoài, việc chuyển tiền vay thực hiện theo hợp đồng đã ký giữa Chủ đầu tư với nhà thầu nước ngoài và các quy định hiện hành về thanh toán quốc tế
Tổng số vốn giải ngân cho cả dự án không vượt tổng số vốn vay theo Hợp đồng tín dụng đã ký
Vốn vay tín dụng đầu tư của Nhà nước được giải ngân theo đúng công trình, hạng mục công trình, công việc của dự án thoả thuận trong Hợp đồng tín dụng (hoặc phụ lục hợp đồng tín dụng) đã ký giữa Chi nhánh ngân hàng phát triển với các chủ đầu tư dự án
Yêu cầu hoặc điều kiện 2
Việc giải ngân vốn TDĐT được thực hiện phù hợp với các điều kiện thanh toán vốn của hợp đồng xây dựng và các phụ lục bổ sung hợp đồng (nếu có) ký giữa Chủ đầu tư và nhà thầu. Không giải ngân đối với Chủ đầu tư có nợ quá hạn (gốc và lãi) vốn vay TDĐT hoặc/và tín dụng XK của Nhà nước (trừ trường hợp được Tổng giám đốc ngân hàng phát triển cho phép bằng văn bản)
Để được giải ngân vốn tạm ứng, chủ đầu tư gửi đến Sở giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển cho vay vốn các tài liệu sau:
a- Giấy đề nghị rút vốn (theo mẫu quy định của NHPT);
b- Văn bản đề nghị tạm ứng vốn của nhà thầu;
c- Chứng từ rút vốn (uỷ nhiệm chi…..);
d- Hợp đồng xây dựng, các phụ lục bổ sung hợp đồng (nếu có) và các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng bao gồm:
+ Dự toán công trình, hạng mục công trình, công việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
+ Thông báo trúng thầu hoặc văn bản chỉ định thầu.
+ Điều kiện hợp đồng (điều kiện riêng và điều kiện chung của hợp đồng).
+ Đề xuất của nhà thầu.
+ Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản.
+ Bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh khoản tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (nếu có).
+ Quy định về thứ tự ưu tiên khi áp dụng các tài liệu hợp đồng nếu giữa các tài liệu này có các quy định mâu thuẫn, khác nhau.
+ Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).
Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc, các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng có thể bao gồm toàn bộ hoặc một phần các tài liệu nêu trên.
Tài liệu khác có liên quan đến từng lần tạm ứng quy định trong hợp đồng xây dựng hoặc phụ lục bổ sung hợp đồng (nếu có).
e- Việc tạm ứng cấu kiện, bán thành phẩm trong xây dựng có giá trị lớn và vật tư dự trữ theo mùa, chủ đầu tư cần bổ sung thêm các tài liệu sau: hợp đồng của nhà thầu ký với đơn vị gia công chế tạo hoặc nhập khẩu cấu kiện, bán thành phẩm, vật tư (trường hợp chưa mua) hoặc biên bản xác nhận giữa chủ đầu tư và nhà thầu về số lượng, giá trị cấu kiện, bán thành phẩm, vật tư đã tập kết tại hiện trường (trường hợp đã mua).
Chi nhánh ngân hàng phát triển chỉ nhận các tài liệu là bản chính hoặc bản sao được chủ đầu tư xác nhận.
Thu hồi tạm ứng:
a- Hợp đồng xây dựng và cấu kiện, bán thành phẩm, vật tư dự trữ theo mùa: vốn tạm ứng được thu hồi dần qua từng lần thanh toán. việc thu hồi vốn tạm ứng được bắt đầu ngay khi thanh toán khối lượng công việc hoàn thành lần đầu và kết thúc khi thanh toán đạt 80% giá trị hợp đồng. tỷ lệ thu hồi tạm ứng theo thoả thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu quy định tại hợp đồng xây dựng hoặc phụ lục bổ sung hợp đồng và đảm bảo phù hợp với nguyên tắc nêu trên.
b- Việc đền bù giải phóng mặt bằng: vốn tạm ứng được thu hồi hết khi kết thúc công việc giải phóng mặt bằng.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phụ lục số 01:Giấy đề nghị rút vốn vay tín dụng đầu tư của Nhà nước
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Giải ngân tạm ứng chung - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-096258-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Hoạt động tiền tệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25