Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-096717-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Tối đa 30 ngày kể từ khi Chi nhánh nhận đầy đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư gửi hồ sơ đến Chi nhánh NHPT
Bước 2: Nếu hồ sơ không đúng đối tượng, Chi nhánh ngân hàng phát triển có Công văn trả lời chủ đầu tư yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD (phụ lục HĐTD) đã ký
Bước 3: Nếu hồ sơ đúng đối tượng, nhưng không đủ điều kiện, Chi nhánh ngân hàng phát triển có Công văn yêu cầu chủ đầu tư bổ sung.
Nếu hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện xử lý theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các khoản vay thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất nếu bị quá hạn trả nợ, được gia hạn nợ thì không được hỗ trợ lãi suất đối với khoảng thời gian bị quá hạn trả nợ được gia hạn nợ
Chỉ xem xét gia hạn nợ cho Chủ đầu tư vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng dẫn đến không trả được nợ vay theo đúng cam kết trong HĐTD (Phụ lục HĐTD) đã ký hoặc là Doanh nghiệp Nhà nước nhất thiết phải được xử lý về tài chính khi chuyển đổi sỡ hữu.
2)Việc xem xét gia hạn nợ được thực hiện cho từng trường hợp cụ thể, căn cứ vào khả năng tài chính của khách hàng; mức độ thiệt hại và nguyên nhân dẫn đến rủi ro.
Gặp rủi ro do nguyên nhân bất khả kháng như:
-Chủ đầu tư bị thiệt hại tài sản, hàng hoá do nguyên nhân khách quan (thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn,…) gây ra.
-Thực hiện chuyển đổi sở hữu (cổ phần hoá, giao Cty cho tập thể người lao động, bán Cty Nhà nước)theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, có khó khăn về tài chính nhất thiết phải được xử lý (đối với khách hàng là Cty Nhà nước).
- Giải thể, phá sản theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Văn bản đề nghị gia hạn nợ của chủ đầu tư hoặc đại diện khách hàng theo quy định của Pháp luật; (bản chính)
Văn bản đề nghị gia hạn nợ cho khách hàng của cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên theo phân cấp quản lý (đối với khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước); (bản chính)
Báo cáo tài chính hai (02) năm và các quý gần nhất đến thời điểm đề nghị gia hạn nợ. Nếu khách hàng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của Nhà nước thì báo cáo tài chính năm gần nhất đến thời điểm đề nghị gia hạn nợ, thực hiện các giải pháp tín dụng phải là báo cáo tài chính đã được kiểm toán
Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp kèm chi tiết công nợ thực tế phải trả tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của cơ quan chức năng. (Bản sao công chứng)
Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.(Bản sao công chứng)
Dự án đề nghị gia hạn nợ đã đi vào hoạt động phải có:Báo cáo tình hình SXKD của dự án từ thời điểm đưa vào hoạt động đến thời điểm đề nghị gia hạn nợ; phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của dự án ; phương án tổ chức lại SXKDcủa dự án có đánh giá lại về hiệu quả kinh tế tài chính và kế hoạch trả nợ vay (gốc,lãi) sau khi được gia hạn nợ
Các văn bản, tài liệu khác có liên quan đến hồ sơ vay nợ của Nhà nước, tình hình tài chính doanh nghiệp và việc không trả đựợc nợ như đã cam kết
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản xác định thiệt hại. (Mẫu12.04)
Tải về
Đơn đề nghị XLRR (Mẫu12.02)
Tải về
Phiếu đối chiếu số liệu (Mẫu12.06)
Tải về
Tờ trình thẩm định hồ sơ đề nghị XLRR (Mẫu12.03)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Gia hạn nợ/Trường hợp khách hàng là doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở giao dịch, Giám đốc Chi nhánh ngân hàng phát triển - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-096717-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Hoạt động tiền tệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17